Покана за заседание на 16.04.2009 година Печат

П О К А Н А 

     На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет – Девин на 16.04.2009 година /четвъртък/ от 10.00 часа  в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния  

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д :            

     1. Докладна записка с вх.№157 от 10.03.2009 година, относно прекратяване на договора за предоставяне на концесия върху обект „Стадион с лекоатлетическа писта”. 

Докладва: Кмета на Община Девин 

     2. Докладна записка с вх.№205 от 23.03.2009 година, относно обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     3. Докладна записка с вх.№171 от 17.03.2009 година, относно удължаване срока на договора за наем на общински имот – терен с пл.№1497, кв.154 по ПУП на град Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     4. Докладна записка с вх.№242 от 08.04.2009 година, относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в Община Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     5. Докладна записка с вх.№142 от 04.03.2009 година, относно даване на съгласие за промяна на ПУП в кв.20, село Чуреково.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     6. Докладна записка с вх.№230 от 30.03.2009 година, относно даване на съгласие за промяна на ПУП в кв.14, село Грохотно.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     7. Докладна записка с вх.№140 от 04.03.2009 година, относно отреждане на имот – частна общинска собственост за изграждане на социално жилище.

Докладва: Кмета на Община Девин    

     8. Докладна записка с вх.№141 от 04.03.2009 година, относно даване на съгласие за учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди.Докладва:

Кмета на Община Девин 

     9. Докладна записка с вх.№827 от 18.11.2008 година, относно даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     10. Докладна записка с вх.№144 от 05.03.2009 година, относно даване на съгласие за учредяване право на пристрояване.

Докладва: Кмета на Община Девин           

     11. Докладна записка с вх.№228 от 30.03.2009 година, относно даване на съгласие за учредяване право на пристрояване.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     12. Докладна записка с вх.№229 от 30.03.2009 година, относно даване на съгласие за учредяване право на пристрояване.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     13. Докладна записка с вх.№145 от 05.03.2009 година, относно продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     14. Докладна записка с вх.№146 от 05.03.2009 година, относно продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     15. Докладна записка с вх.№192 от 17.03.2009 година, относно прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице.

Докладва: Кмета на Община Девин  

     16. Предложение с вх.№244 от 08.04.2009 година, относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план в кв.48 по ПУП на град Девин.

Докладва: Председателя на ОбС- Девин

     17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

                                                               Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/