Покана за заседание на 24.04.2009 година Печат

П О К А Н А  

     На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет – Девин на 24.04.2009 година /петък/ от 13.00 часа  в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния  

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д :            

     1. Предложение с вх.№261 от 17.04.2009 година, относно проекта за Здравна карта на област Смолян.                                 

Докладва: Председателя на ПК „Образование; Здравеопазване;

Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика” 

     2. Докладна записка с вх.№151 от 09.03.2009 година, относно предоставяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд на земеделските стопани или техните сдружения и земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     3. Докладна записка с вх.№152 от 09.03.2009 година, относно предоставяне на пасища и мери от държавния поземлен фонд на земеделските стопани или техните сдружения.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     4. Докладна записка с вх.№253 от 15.04.2009 година, относно приемане на Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в Община Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     5. Докладна записка с вх.№254 от 15.04.2009 година, относно предложение за защитени училища на територията на Община Девин за учебната 2009/2010 година.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     6. Докладна записка с вх.№154 от 10.03.2009 година, относно приемане на отчета на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2008 година.

Докладва: Кмета на Община Девин

     7. Докладна записка с вх.№158 от 10.03.2009 година, относно предложение за закриване на Общинския пазар.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     8. Докладна записка с вх.№227 от 30.03.2009 година, относно замяна на имоти частна общинска собственост.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     9. Докладна записка с вх.№777 от 22.10.2008 година, относно прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице.

Докладва: Кмета на Община Девин                       

     10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

                                                              Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/