Печат

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 28.03.2016 година /понеделник/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с вх. № ДЗО - 33 от 19.02.2016 г. относно: Отпускане на средства за гориво - смазочни материали и резервни части за служебните автомобили на РУ - Девин с цел подобряване на работата на управлението.

Докладва: Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с вх. № ДЗО - 35 от 19.02.2016 г. относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на община Девин, приета с Решение №29/26.03.2009 г. на ОбС - Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с вх. № ДЗО - 41 от 02.03.2016 г. относно: Отчет за изпълнение на План за действие на община Девин за изпълнение на интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация за 2015 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с вх. № ДЗО - 42 от 02.03.2016 г. относно: Приемане на Общински спортен календар на община Девин за 2016 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с вх. № ДЗО – 43 от 14.03.2016 г. относно: Разглеждане отчет за дейността на ЦОП - Девин за 2015 г.

Докладва: Председател на ОбС - Девин

6. Докладна записка с вх. № ДЗО - 44 от 14.03.2016 г. относно: Разглеждане на проект ПУП - ПУР в УПИ ХVII - за озеленяване, кв.138 по ПУП на гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с вх. № ДЗО – 45 от 14.03.2016 г. относно: Промяна на ПУП - ПУР за ПИ 197.380 и промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ ХIV, кв.106 по плана на кв. Настан.

Докладва: Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с вх. № ДЗО - 46 от 14.03.2016 г. относно: Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2015 г. и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Девин за 2016 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

9. Докладна записка с вх. № ДЗО - 47 от 14.03.2016 г. относно:Разпореждане с общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

10. Докладна записка с вх. № ДЗО - 50 от 15.03.2016 г. относно: Промяна начина на трайно ползване м. "Градище", землище с. Беден и м. "Маждряви круши" землище Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

11. Докладна записка с вх. № ДЗО - 51 от 15.03.2016 г. относно: Разпореждане с общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

12. Докладна записка с вх. № ДЗО - 52 от 16.03.2016 г. относно: Освобождаване на Венцислав Кехайов, като член на СД на МБАЛ Девин -ЕАД гр.Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

13. Докладна записка с вх. № ДЗО - 53 от 16.03.2016 г. относно: Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на МБАЛ Девин ЕАД гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

14. Докладна записка с вх. № ДЗО - 54 от 16.03.2016 г. относно: Изменение на решение №19 от 28.01.2016 г. за отдаване под наем на Наско Пишимов от с. Лясково на земеделска земя от ОПФ имот с кад. № 016373, намиращ се в землище и входирано заявление от ЕТ „Наско Пишимов–СУНАС”с вх.№91-645-1 от 29.02.2016г.

Докладва: Кмет на Община Девин

15. Докладна записка с вх. № ДЗО - 55 от 16.03.2016 г. относно: Разглеждане на Отчет за дейността на ОДК - Девин за 2015 г.

Докладва: Председател на ОбС - Девин

16. Докладна записка с вх. № ДЗО - 56 от 18.03.2016 г. относно: Структура на училищата, обслужващите звена и детските градини в община Девин през 2016/2017 учебна година.

Докладва: Кмет на Община Девин

17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин