Покана за заседание на 21.05.2009 година Печат

П О К А Н А 

     На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет – Девин на 21.05.2009 година /четвъртък/ от 10.00 часа  в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д :

     1. Предложение с вх.№281 от 15.05.2009 година, относно приемане на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Докладва: Председателя на ОбС-Девин

     2. Докладна записка с вх.№279 от 12.05.2009 година, относно приемане на стратегия и програма за управление и разпореждане с общинско имущество.

Докладва: Кмета на Община Девин

     3. Докладна записка с вх.№263 от 22.04.2009 година, относно допълване на списъка с улиците за реконструкция.

Докладва: Кмета на Община Девин

     4. Докладна записка с вх.№264 от 22.04.2009 година, относно предложение за изграждане на отоплителна централа на база биомаса и топлофициране на „МБАЛ – Девин” ЕАД.

Докладва: Кмета на Община Девин

     5. Предложение с вх.№277 от 13.05.2009 година, относно изменение на Решение №46 от 16.04.2009 година, по Протокол №6.

Докладва: Председателя на ОбС-Девин

     6. Разглеждане на Отчет-анализ за дейността на РС „ПБС”.

     7. Докладна записка с вх.№273 от 08.05.2009 година, относно промяна на финансирането на ПГ „А. С. Попов” – гр.Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин

     8. Докладна записка с вх.№278 от 12.05.2009 година, относно учредяване на право на строеж.

Докладва: Кмета на Община Девин

     9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

            Председател наОбщински съвет - Девин:  (п)

                                                                                                                           /Елин Андреев/