Печат

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, чл.65, ал.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 15.04.2016 година /петък/ от 16.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1.Даване съгласие МБАЛ "ДЕВИН" ЕАД гр. Девин да кандидатства и изпълнява като партньор на проект "Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничната зона "/Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area's deprived communities/ С акроним "Equal2Health.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин