Печат

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, чл.65, ал.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 18.04.2016 година /понеделник/ от 17.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка №71 от 15.04.2016 г. Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение с акроним ReUse /повторно използване/ по втора покана за набиране на проектни предложения по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Гърция - България 2014 - 2020 г. , INTERREG V - A Greece - Bulgaria 2014 - 2020 Cooperation Progamme/ Приоритетна ос "Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване", Инвестиционен приоритет 9с "Предоставяне подкрепа за социални предприятия", Специфична цел 4.2.: подкрепа за социални предприятия.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин