Покана за заседание на 31.07.2009 година Печат

П О К А Н А  

     На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет – Девин на 31.07.2009 година /петък/ от 10.00 часа  в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния  

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д :            

     1. Протокол № 33 от 21.07.2009 година и Протокол № 34 от 21.07.2009 година на Общинска избирателна комисия – гр. Девин, ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощията на Елин Андреев като общински съветник и провъзгласяване на Емил Чолаков за общински съветник.                                                                  

Докладва: Зам.-председателя на ОбС-Девин          

     2. Докладна записка с вх. № 382 от 20.07.2009 година, ОТНОСНО: Кандидатстване на община Девин с проект „Канализационна и водопроводна мрежа на с Гьоврен, община Девин” за финансиране от ПУДОС.                                                     

Докладва: Кмета на Община Девин          

     3. Докладна записка с вх.№ 372 от 14.07.2009 година, ОТНОСНО: Формиране на паралелки под Норматива на Наредба № 7 от 29.12.2000 година на МОН за учебната 2009/2010 година в Община Девин и осигуряване на дофинансиране на училищата.

Докладва: Кмета на Община Девин           

     4. Докладна записка с вх.№ 368 от 09.07.2009 година, ОТНОСНО: Временна промяна на Празника на град Девин за настоящата 2009 година.                                                 

Докладва: Кремена Сталева – общ.   съветник           

     5. Заявление от Елин Андреев – председател на Общински съвет – гр. Девин, ОТНОСНО: Подаване на оставка като председател на Общински съвет –гр. Девин.                                                                

Докладва: Зам.-председателя на ОбС - Девин           

     6. Избор на Председател на Общински съвет –гр. Девин.           

     7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

                                                 Зам.-председател наОбщински съвет - Девин:   (п)

                                                                                                                           /Емил Кисьов/