Покана за заседание на 28.08.2009 година Печат

П О К А Н А

 

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет – Девин на 28.08.2009 година /петък/ от 10.00 часа  в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

            1. Отчет за дейността на Общински съвет – Девин и неговите комисии – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА за периода 01.01.2009 година до 30.06.2009 година.

                                                                        Докладва: Председателят на ОбС - Девин

 

2. Приема План на заседанията на Общински съвет – Девин за второто полугодие на 2009 година.

Докладва: Председателят на ОбС - Девин

 

3. Докладна записка с вх.№399 от 31.07.2009 година, относно изпълнението на решенията на Общински съвет – Девин за периода от м. януари 2009 година до м. юни 2009 година.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

4. Докладна записка с вх.№420 от 07.08.2009 година, относно приемане стратегия и програма за управление и разпореждане с общинско имущество.

Докладва: зам.-кмет на Община Девин – инж. Пламен Балталийски

 

            5. Докладна записка с вх.№397 от 30.07.2009 година, относно утвърждаване на променената транспортна схема за обществен превоз на пътниците на община Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

6. Докладна записка с вх.№396 от 30.07.2009 година, относно вземане на решение за обявяване на конкурс за възлагане на превозите на пътниците по транспортната схема на община Девин.

 

Докладва: Кмета на Община Девин

7. Докладна записка с вх.№357 от 26.06.2009 година, относно разпореждане с общински имот.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

8. Докладна записка с вх.№419 от 06.08.2009 година, относно делба на съсобствени имоти.

Докладва: зам.-кмет на Община Девин – инж. Пламен Балталийски

 

9. Докладна записка с вх.№395 от 30.07.2009 година, относно разпореждане с общински имот.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

10. Докладна записка с вх.№338 от 16.06.2009 година, относно учредяване ОПС за пристройка и надстройка.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

11. Докладна записка с вх.№376 от 16.07.2009 година, относно определяне границите на зоните в населените места на територията на община Девин.

 

Докладва: Кмета на Община Девин

 

            12. Предложение с вх.№452.20.2009 година, относно промяна в състава на Постоянните комисии.

Докладва: Председателят на ОбС – Девин

 

13. Докладна записка с вх.№393 от 28.07.2009 година, относно разрешаване поемането на задължение, посочено в записа на заповед от кмета на община Девин в полза на Договарящия орган по ОП „РР” за изпълнение на проект „Извършване на енергоефективни мероприятия и изпълнение на необходимите СМР на СОУ „Христо Ботев”.

Докладва: Председателят на ОбС – Девин

 

14. Докладна записка с вх.№361 от 06.07.2009 година, относно даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на инфраструктурен обект от МТСП, проект „Красива България”, мярка 02 „Подобряване на социална инфраструктура”.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

            15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/