Печат

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, чл.65, ал.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 06.12.2016 година /вторник/ от 16.45 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО –199 от 06.12.2016 г. относно: Допълнение и изменение на решение №184 от 30.11.2016 г. прието с протокол №15 от 30.11.2016 г.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

 

Изготвил: Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС- Девин