Печат

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 30.01.2017 година /понеделник/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния    

      

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 2 от 13.01.2017 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на община Девин с проект "Детска градина в УПИ Х II, кв."Люляк" гр. Девин - реконструкция и преустройство на кухня с котелно за разширение на център за обществена подкрепа", по проект "Красива България", мярка МО2 "Подобряване на социалната инфраструктура".

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 3 от 13.01.2017 г. относно: Отчет за изпълнението на План - сметката за дейностите свързани с развитието на туризма в община Девин за 2016 г. и приемане на такава за 2017 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 4 от 08.08.2016 г. относно: Календар за културните събития и изяви в община Девин за 2017 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 9 от 23.01.2017 г. относно:Приемане на програма за разпореждане и управление на общинска собственост на община Девин за 2017 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 1 от 10.01.2017 г. относно: Приемане на бюджета на община Девин за 2017 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

 

Изготвил: Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС- Девин