Печат

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 09.03.2017 година /четвъртък/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния          

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 170 от 26.09.2017 г. относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 5 от 20.01.2017 г. относно: Отдаване под наем на Миладин Стефанов Колев от гр. Хасково на земеделска земя от ОПФ имот с кад. № 006134 намиращи се в землището на с.Селча

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 6 от 20.01.2016 г. относно:Отдаване под наем на ЕТ " Наско Пишимов - СУНАС от с. Лясково на земеделска земя от ОПФ - имоти с кад. № 016333 намиращи се в землището на с. Лясково

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 7 от 20.01.2017 г. относно:Отдаване под наем на Рамиз Адилов Ибишев от с. Селча на земеделска земя от ОПФ - имоти с кад. № 002120, 002122, 002131, 002224, 002229, 002548, 004184, 003095, 003129, 004080, 004073, 004090, 002225 намиращи се в землището на с.Селча.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 13 от 14.02.2017 г. относно: Приемане на Общински спортен календар на община Девин за 2017 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 14 от 14.02.2017 г. относно:Вземане на решение за одобряване на Запис на заповед от община Девин в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, обезпечаваща плащане по Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0032-C02 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно управление – Девин”.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 15 от 14.02.2017 г. относно: Вземане на решение за одобряване на Запис на заповед от община Девин в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, обезпечаваща плащане по Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0033-C02 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 16 от 14.02.2017 г. относно: Вземане на решение за одобряване на Запис на заповед от община Девин в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, обезпечаваща плащане по Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0046-C02 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинска административна сграда – гр. Девин, община Девин”.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 17 от 14.02.2017 г. относно: Вземане на решение за одобряване на Запис на заповед от община Девин в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, обезпечаваща плащане по Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0047-C02 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската образователна инфраструктура – Обединено детско заведение „Здравец” и Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин”.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 14.02.2017 г. относно: Вземане на решение за одобряване на Запис на заповед от община Девин в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, обезпечаваща плащане по Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0149-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, проект „Въвеждане на енергоефективни мерки  на жилищни сгради на територията на град Девин”.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 19 от 14.02.2017 г. относно:Утвърждава-не статута на общински жилища.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 15.02.2017 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин.

Докладва: Председателя на ОбС

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 21 от 15.02.2017 г. относно: Разглежда-не на Годишен доклад за дейността на ОП "БКС - Девин" за 2016 г.

Докладва: Председателя на ОбС

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 22 от 16.02.2017 г. относно: Бюджетна прогноза на община Девин за периода 2018 - 2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 23 от 16.02.2017 г. относно: Отдаване на земеделска земя под наем

Докладва: Кмет на Община Девин

 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 24 от 16.02.2017 г. относно: Определя-не на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2017-2018 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 25 от 16.02.2017 г. относно: Отдаване на земеделска земя под наем

Докладва: Кмет на Община Девин

 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 26 от 16.02.2017 г. относно: Отчет за дейността и финансовото състояние на МБАЛ – Девин ЕАД за периода 01.01.2016 г. -31.12.2016 г.

Докладва: Председателя на ОбС

 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 27 от 16.02.2017 г. относно:Управление на общински имоти

Докладва: Кмет на Община Девин

 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 28 от 16.02.2017 г. относно: Разглежда-не на предложение и издаване на разрешение за изработване на ПУП - ПУР за ПИ 20465.151.20 и ПИ 20465.151.24 в м. "Гарипова тепавица", зем. гр. Девин. С предложения проект ПИ 20465.151.20 и ПИ 20465.151.24 се урегулират и се предвиждат за транспортна територия.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 29 от 16.02.2017 г. относно:Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I - 847 и частична промяна на улична регулация в рамките на ПИ 20465.504.847, кв. 67 по плана на гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

22.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 30 от 16.02.2017 г. относно: Разглежда-не на предложение и издаване на разрешение за изработване на промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ I - Озеленяване , ПИ 29502.503.55, кв. 14 и частична промяна на улична регулация от о.т. 24, през о.т. 25, о.т. 26 до о.т. 27 и от о.т. 20 през о.т. 21 до о.т. 103 по плана на с. Жребево, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

23.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 31 от 16.02.2017 г. относно: Издаване на разрешение за одобряване на задание за промяна на ПУП - ПР за УПИ LVI и УПИ LVII (ПИ 20465.502.1259 и ПИ 20465.502.1260), кв.55 по плана на гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

24.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 32 от 16.02.2017 г. относно:Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП за Нов горски автомобилен път в м. "Кожарско дере", зем. с. Триград, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

25.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 33 от 16.02.2017 г. относно: Даване на съгласие за промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ VII - за селскостопански постройки групово в рамките на ПИ 501.430, частична промяна на улична регулация и урегулиране на нова улица в източна посока от о.т. 237 в кв. 12 по плана на с. Триград, община Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

 

26.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 34 от 16.02.2017 г. относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП за Реконструкция и ремонт на горски автомобилен път "Маркова Колиба - Бойдалъка", зем. на с. Гьоврен, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

27.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 35 от 16.02.2017 г. относно:Издаване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 17594 и за част от ПИ 17442 в м. "Заевото" в зем. на с. Лясково.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

28.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 36 от 16.02.2017 г. относно: Издаване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за урегулиране на ПИ 73105.12.515 в м. "Хорлог" в зем. на с. Триград.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

29.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 37 от 16.02.2017 г. относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II - селскостопански постройки-групови, кв. 15 по плана на с. Триград.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

30.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 38 от 16.02.2017 г. относно: Даване на съгласие за изменение на границите на УПИ IV - за жилищно строителство и УПИ III за общежитие, кв. 16 по ПУП на с. Триград, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

31.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 39 от 20.02.2017 г. относно:Приемане план-график за заседанията на ОбС - Девин за първото полугодие на 2017 г.

Докладва: Председателя на ОбС

 

32.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 40 от 20.02.2017 г. относно:Приемане отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за второто полугодие на 2016 г.

Докладва: Председателя на ОбС

 

33.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 42 от 24.02.2017 г. относно:Удължава-не срока на ликвидация на "Въча" ЕООД, освобождаване на ликвидатора и избор на нов ликвидатор.

Докладва: Председателя на ОбС

 

34.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 43 от 28.02.2017 г. относно:Открита процедура по учредяване и членство в Организация за управление на туристически район "Родопи".

Докладва: Кмет на Община Девин

 

35.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 44 от 02.03.2017 г. относно: Попълване на състава на ПК и избор на председатели.

Докладва: Председателя на ОбС

 

36.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС- Девин