Печат

П О К А Н А

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет – Девин на 10.11.2009 година /вторник/ от 13.00 часа  в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1. Докладна записка с вх.№574 от 15.10.2009 година, относно Включване в годишната програма, приемане на оценки и обявяване начина за продажба на общински обекти.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

2. Докладна записка с вх.№575 от 15.11.2009 година, относно Определяне статута на общинските жилища.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

3. Докладна записка с вх.№502 от 14.09.2009 година, относно Приемане на оценки на общински обекти и обявяване за продажбата им.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

4. Докладна записка с вх.№626 от 04.11.2009 година, относно Посочване на кандидати за съдебни заседатели.

Докладва: Председателя на ПК „ОРСОБДПРГПМЖ” – Невен Шотаров

 

5. Докладна записка с вх.№573 от 15.10.2009 година, относно Съгласие за безвъзмездно право на преминаване през общински имоти.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

6. Докладна записка с вх.№545 от 05.11.2009 година, относно Предложение за промяна на ПУП – План за улична регулация на участък от ул. „Рожен”, гр. Девин, кв. Настан.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

7. Докладна записка с вх.№392 от 28.07.2009 година, относно Предложение за промяна на ПУП – План за улична регулация на участък от ул. „Техеран”, гр. Девин.

Докладва: Председателя на ПК „ОРСОБДПРГПМЖ” – Невен Шотаров

 

8. Докладна записка с вх.№615 от 02.11.2009 година, относно Предложение за промяна на ПУП – План за улична регулация на участък от ул. „Гордьо Войвода”, гр. Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

            9. Докладна записка с вх.№547 от 06.10.2009 година, относно Отдаване под наем неизползуваема част от парцел-І – „За общинска болница” – кв.68 по ПУП на гр. Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

                                                                                                            /инж. Карамфил Каров /