Покана за заседание на 20.01.2010 година Печат

П О К А Н А

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет – Девин на 20.01.2010 година /сряда/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1. Преразглеждане на Решение №127 от 07.12.2009 година по Протокол №17.

Докладва: Председателят на Общински съвет – Девин

 

2. Преразглеждане на Решение №134 от 07.12.2009 година по Протокол №17.

Докладва: Председателят на Общински съвет – Девин

 

3. Докладна записка с вх.№19 от 13.01.2010 година, относно: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Девин към 30.12.2009 година и предложение за актуализация на бюджет 2009 година.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

4. Докладна записка с вх.№5 от 06.01.2010 година, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

5. Докладна записка с вх.№683 от 30.11.2009 година, относно: Приемане на Инструкция за организация и контрол при паркирането на автомобили в зони за кратковременно паркиране и обособени паркинги – общинска собственост.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

6. Докладна записка с вх.№685 от 30.11.2009 година, относно: Изменение на Тарифата за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от Община Девин към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин

7. Докладна записка с вх.№654 от 25.11.2009 година, относно: Предложение за промяна на ПУП – ПР между УПИ ІV и УПИ ХV, кв.2 по ПУП на с. Триград.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

8. Докладна записка с вх.№29 от 14.01.2010 година, относно: Споразумения за сътрудничество между Общината, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие и следните читалища / библиотеки на територията на общината: библиотека при ОНЧ „Родопска просвета”, гр. Девин; библиотека при НЧ „Светлина”, с. Гьоврен; библиотека при НЧ „Отец Паисий”, с. Селча.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

                                                                                                            /инж. Карамфил Каров /