Печат

П О К А Н А

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет – Девин на 26.02.2010 година /петък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1. Докладна записка с вх.№88 от 12.02.2010 г., относно: Приемане на бюджета на Община Девин за 2010 година.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

2. Докладна записка с вх.№58 от 26.01.2010 г., относно: Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на капиталов разход, средствата за който ще бъдат осигурени в рамките на бюджетната година по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” №BG161PO001/4.1-01/2007/058 от 16.07.2009 година.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

3. Докладна записка с вх.№113 от 15.02.2010 г., относно: Определяне представител на Общински съвет – Девин в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

          Докладва: инж. Теодора Тодорова – общински съветник

 

4. Докладна записка с вх.№114 от 15.02.2010 г., относно: Определяне представител на Общински съвет – Девин за член на Областния съвет за развитие.

          Докладва: инж. Теодора Тодорова – общински съветник

 

5. Докладна записка с вх.№93 от 12.02.2010 г., относно: Съгласие за приемане изменение на ПУП – ПРЗ, с. Триград.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

6. Докладна записка с вх.№823 от 18.11.2008 г., относно: Предложение за промяна – План за улична регулация на участък от ул. „Люляк”, гр. Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

                                                                                                            /инж. Карамфил Каров /