Печат

 

П О К А Н А

 

          На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет – Девин на 24.06.2010 година /четвъртък/ от 9.00 часа  в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния

 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

 

1. Докладна записка с вх. № 318  от 08.06.2010 година, относно: Приемане на годишен балансов отчет на „МБАЛ - ЕАД” - Девин.

                   Докладва: Изп. Директор

                                                                                                      на „МБАЛ-ЕАД” - Девин

 

 

2. Докладна записка с вх. № 308  от 26.05.2010 година, относно: Приемане на годишен финансов отчет на „Медицински център І Девин” ЕООД гр.Девин.

 

                              Докладва: Управителя на   Медицински

                           център І Девин” ЕООД гр. Девин

 

3. Докладна записка с вх.№ 262 от 28.04.2010 година, относно: Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин.

   Докладва: Кмета на Община Девин

 

                                                                                        

4. Докладна записка с вх.   278 от 04.05.2010 година, относно: Приемане на Наредба за реда за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Девин.

 

              Докладва: Кмета на Община Девин

 

5. Докладна записка с вх. № 301 от 19.05.2010 година, относно: Определяне на средищно училище в Община Девин за 2010/2011 година.

 

  Докладва: Кмета на Община Девин

 

6. Докладна записка с вх. № 299 от 17.05.2010 година, относно: Създаване на център за обществена подкрепа.

  Докладва: Кмета на Община Девин

 

 

7. Докладна записка с вх. № 304 от 20.05.2010 година, относно : Отпускане на допълнителни средства за обезпечаване на дейностите по проект№431-2-03-2:”Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Девин” финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. ос4 ЛИДЕР.

 

   Докладва: Кмета на Община Девин

 

8. Докладна записка с вх. № 316 от 01.06.2010 година, относно :Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг.

 

   Докладва: Кмета на Община Девин

 

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

          Председател на

        Общински съвет – Девин:

                                                                               /инж. Карамфил Каров /