Печат

П О К А Н А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет – Девин на 02.09.2013 година /понеделник/ от 09.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 154 от 23.07.2013 г. относно: Общинска програма за закрила на детето за периода 2013 -2014г.

 

     Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 161 от 15.08.2013г. относно: Изменение на Наредба №2 на община Девин

 

     Докладва: Кмет на Община Девин

                                                                      

3.Докладна записка с вх.№ ДЗО – 159 от 13.08. 2013г. относно: Внасяне на допълнение в Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга по водопренос /водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Девин.

 

     Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 155 от 25.07.2013г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект „Подобряване качеството на предоставените услуги от община Девин чрез внедряване на информационни системи за електронни услуги и създаване на мобилен център за общински услуги” по мярка 321 на Програмата за развитие на селски райони.

     Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

5.Докладна записка с вх.№ ДЗО – 163 от 15.08.2013г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект „Подобряване средата на живот на населението чрез рехабилитация на централната част и обществени зелени площи в с. Гьоврен , с. Грохотно, с. Лясково и с. Триград по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 164 от 15.08.2013г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект ”Рехабилитация на общински пътища Михалково –Селча и Тешел – Триград – Кестен .Реконструкция на водоснабдителни и канализационни мрежи в селата Лясково, Грохотно, Гьоврен и Триград” по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

7. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 102 от 10.04.2013г. относно: Разпореждане с общински имот

                                                                                                                                                                                         Докладва: Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 130 от 06.06 .2013г. относно: Разпореждане с общински имот

                                                                       Докладва: Кмет на Община Девин

 

9. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 129 от 06.06.2013г. относно: Промяна на ПУП – ПРЗ на УПИ ХVІІ в кв.62 и улична регулация гр.Девин

 

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с вх.№ ДЗО -162 от 15.08.2013г. относно: Разпореждане с общински имоти, учредяване на сервитутни права.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11. Докладна записка с вх.№ ДЗО -160 от 15.08.2013г. относно: Предоставяне на Асен Валериев Гогушев от гр. Девин земеделска земя от ОПФ – част от имот с индентификатор № 20465.88.5 намиращи се на землището на гр. Девин за ползване под наем.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

12. Докладна записка с вх.№ КО – 210 от 19.07.2013г. и КО- 218 от 01.08.2013г. относно: Искане на решение на Общински съвет, дейностите по проект „Частично саниране и ремонт на покрив и салон на читалищни сгради на ул.”Орфей” №1 и ул.”Александър Костов” №10 отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Девин за периода 2007 -2013г.

 

     Докладва: Кмет на Община Девин

 

13. Докладна записка с вх.№ КО – 216 от 01.07.2013г. и КО -219 от 19.07. 2013г. относно: Искане на подкрепа за изпълнението на проект ”Създаване на иновативен информационен център за туристически услуги в община Девин”, с което сдружение „Девин – Бъдеще” и иновации” ще кандидатства по мярка 321 на ПРСР.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

14. Докладна записка с вх.№ ДЗО-166 от 23.08. 2013г. относно: Прехвърляне безвъзмездно на собственост на община Девин.

 

     Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

          

 

           Председател на

           Общински съвет – Девин:

                                                                                             /Младен Исаев/