Печат

П О К А Н А

 

 

На основание чл. 65, ал. 3, от Правилника за организацията на дейността на Общински съвет – Девин и неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам извънпланово заседание на Общински съвет – Девин на 18.09.2013 година /сряда/ от 09.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

      1. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 165 от 20.08.2013 г. относно: Отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Девин към 30.06.2013 година и предложение за актуализация.

 

     Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 174 от 10.09.2013г. относно: Формиране на паралелки под норматива на Наредба №7/29.12.2000 г. през 2013/2014 учебна година в Община Девин и осигуряване на дофинансиране на училищата.

 

     Докладва: Кмет на Община Девин

 

            3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

 

          

 

           Председател на

           Общински съвет – Девин:

                                                                                             /Младен Исаев/