Печат

 

П О К А Н А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 65, ал. 2 и ал. 3, от ПОДОСДНКВОА свиквам извънпланово заседание на Общински съвет – Девин на 08.11.2013 година /петък/ от 13.00 часа в конферентната зала на комплекс „Чилингира”, с предложение за следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 

1. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 196 от 29.10.2013 г. относно: Създаване на Общинско предприятие по чл.52 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и приемане правилник за устройството и дейността му.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 190 от 22.10.2013 г. относно: Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършеноавансово плащане по договор № 21/321/00124 от 23.10.2009 г. по мярка321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ за Проект „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационни мрежа с пречиствателно съоръжение за отпадъчни води и подобряване на уличната настилка в село Грохотно, рехабилитация на водоснабдителна мрежа и подобряване на уличната настилка в село Стоманево и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в село Осиково“, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”– Разплащателнаагенция.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 191 от 22.10.2013 г. относно: Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 21/321/00121 от 23.10.2009 г. по мярка321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ за Проект „Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение и подобряване на уличната настилка в село Триград“, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция.

 

     Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 192 от 22.10.2013 г. относно: Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 21/322/00113 от 23.10.2009 г. по мярка322„Обновяване и развитие на населените места“ за Проект „Рехабилитация на улична мрежа село Триград и село Селча“, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция.

  

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

5. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 193 от 22.10.2013г. относно: Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 21/321/00407 от 23.10.2009 г. по мярка321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ за Проект „Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение и подобряване на уличната настилка в село Селча“, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция.

 

  Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 204 от 31.10.09.2013г. относно: Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 21/322/00229от 23.10.2009 г. по мярка322„Обновяване и развитие на населените места“ за Проект „Паркоустройствен проект на източния подход и благоустройство на гр. Девин - II ЕТАП”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 205 от 31.10.2013г. относно: Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 21/322/00232от 23.10.2009 г. по мярка322„Обновяване и развитие на населените места“ за Проект “Паркоустройствен проект и благоустройство на гр. Девин – подобекти: кв.”Въртлек” с крайречна пешеходна алея първи и втори етап, централна градска част – площад ”Възраждане” и подход към кв.”Въртлек” с крайречна пешеходна алея, гробищен парк на източния подход на гр. Девин – първи етап, автоматизирана подземна поливна система с помпено-хидрофорна система, реконструкция на улична мрежа”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 198 от 30.10.2013г. относно: Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински имоти.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 199 от 30.10.2013г. относно: Определяне вида собственост на общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

10. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 200 от 30.10.2013г. относно: Съгласие за разпореждане с общински имоти.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 201 от 30.10.2013г. относно: Съгласуване на предложение за изготвяне на ПУП – ПРЗ за имот 20465.501.423, кв. 33 по плана на село Триград.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 187 от 14.10.2013г. относно: .Промяна на ПУП – ПРЗ за УПИ XXVI, кв. 68 и улична регулация от о. т. 347 до о. т. 349.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

13. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 172 от 04.10.2012г. относно: Промяна на ПУП – ПР между УПИ XI и УПИ І и предназначението на УПИ І, кв. 109 по ПУП на град Девин, кв. Настан.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

14. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 194 от 28.10.2013г. относно: Съгласие за разпореждане с общински имоти.

 

                   Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

15. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 195 от 28.10.2013г. относно: Съгласие за разпореждане с общински имоти.

 

                   Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

16. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 202 от 30.10.2013г. относно: Разпореждане с общински имоти, учредяване на сервитутни права.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

            17. Разни.

 

            18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

                                                                                              /Младен Исаев/