Печат

 

 

П О К А Н А

 

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет – Девин на 03.12.2013 година /вторник/ от 09.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 
 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 

1. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 208 от 15.11.2013 г. относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

2. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 197 от 30.10.2013 г. относно: Утвърждаване на променената транспортна схема за обществен превоз на пътници на Община Девин.

 

 

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

3. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 184 от 07.10.2013 г. относно: Определяне на средната месечна посещаемост в ОДЗ, ЦДГ и ПДГ.

 

 

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

4. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 92 от 02.04.2013 г. относно: Изменение на ПУП – ПР на УПИ І – за подземни гаражи в кв. 123 град Девин, кв. Настан.

 

 

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

5. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 83 от 26.03.2013г. относно:Предоставяне на Емил Делчев Шамов от град Девин, Община Девин на земеделска земя от ОПФ – част от имот с идентификатор № 20465.129.5 намиращи се в землището на град Девин за ползване под наем.

 

 

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

6. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 119 от 14.05.2013г. относно: Намаляне цена на общински имот.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

7. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 203 от 31.10.2013г. относно: Замяна на общински имот.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

8. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 209 от 22.11.2013г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Девин с проект „Туристическа пътека” Вековни дървета” в местността „Храстево”.

 

 

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

9. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 210 от 22.11.2013г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Девин с проект „Екокъмпинг с места за каравани и палатки”.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

10. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 211 от 22.11.2013г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Девин с проект „Популяризиране на възможностите за туризъм в Рибарска област „ Девин – Доспат - Батак”.

 

 

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

            11. Разни.

 

 

 

            12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

 

Председател на

 

Общински съвет – Девин:

 

                                                                                              /Младен Исаев/