Печат

П О К А Н А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл.65, ал.3 от ПОДОСДНКВОА свиквам извънредно заседание на Общински съвет – Девин на 31.01.2014 година / петък / от 15.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 21 от 23.01.2014 г. относно: Кандидатстване на Община Девин с проект "Водопровод с. Осиково - Община Девин" за финансиране от ПУДООС.

 

 Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 22 от 23 .01.2014г. относно: Кандидатстване на Община Девин с проект "Водопровод с. Стоманево - Община Девин" за финансиране от ПУДООС.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 23 от 23.01.2014г. относно: Кандидатстване на община Девин с проект "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа" с. Лясково, Община Девин за финансиране от ПУДООС.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

                                                                                              /Младен Исаев/