Печат

ПОКАНА


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 or ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 14.02.2014 година / петък / от 09.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Заповед № АП -03-14-17 от 20.01.2014г. на Областен управител на област Смолян относно : Върнати решения №265 и №266 от 21.12.201Зг. за ново обсъждане.

Докладва:Председател на ОбС Девин


2.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 27 от 30.01.2014 г. относно: Общински спортен календар на Община Девин за 2014г.

Докладва: Кмет на Община Девин


3.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 25 от 23.01.2014г. относно:Календар за културните събития и изяви в Община Девин през 2014г.

Докладва:Кмет на Община Девин


4.Докладна записка с вх.№ДЗО - 30 от 04.02.2014г. относно: Актуализация на бюджета на Община Девин за 2013 година.

 Докладва: Кмет на Община Девин


5.Докладна записка с вх.№ДЗО - 32 от 05.02.2014г. относно: Приемане програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2014г.

Докладва: Кмет на Община Девин


6. Докладна записка с вх.№ДЗО - 24 от 21.01.2014г. относно: Приемане на бюджета на Община Девин за 2014 година.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 20 от 23.01.2014г. относно: Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Девин.

 Докладва: Зам.председател на ОбС Дияна Чаушева


8.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 33 от 05.02.2014г. относно:Одобряване на структура и численост на персонала на ОП „Благоустройство и комунално стопанство /ОП БКС/ Девин

 Докладва: Кмет на Община Девин


9.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 14 от 14.01.2014г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за отвеждане на пречистени води от пречиствателна станция 2, с. Селча.

 Докладва: Кмет на Община Девин


10.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 17 от 14.01.2014г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за отвеждане на отпадни води до пречиствателна станция, с. Селча.

 Докладва: Кмет на Община Девин


11. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 16 от 14.01.2014г. относно: Промяна на ПУП - ПР за УПИ XXXVII, кв.109, град Девин, кв. Настан.

Докладва: Кмет на Община Девин


12.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 13 от 14.01.2014г. относно: Промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ XVIII, кв. 14, град Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин


13.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 15 от 14.01.2014г. относно: Промяна на ПУП - ПР за УПИ XIV 378. кв. 37, град Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин


14.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 12 от 14.01.2014г. относно: Одобрение на ПУП - ПП за обект "Външен водопровод от КЕИ" Пещера чифлика" до Ведомствен водоем на фабрика за бутилиране на минерална вода "Михалково".

Докладва: Кмет на Община Девин


15.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 11 от 14.01.2014г. относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за урегулиране на ПИ 003076, м. "Тиклица", с. Чуреково.

Докладва: Кмет на Община Девин


16.Докладна записка с вх.№ДЗО - 10 от 14.01.2014г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за електрозахранване на вила в ПИ 20465.157.76, местност."Хумата" град Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин


17.Докладна записка с вх.№ДЗО - 188 от 14.10.2013г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП -ПРЗ за урегулиране на ПИ 20465.160.16, м. ’’Лъката”, гр.Девин за „Комплексно обществено обслужване”.

Докладва: Кмет на Община Девин


18.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 37 от 11.02.2013г. относно: Избор на постоянна комисия за оперативен контрол върху дейността на общинските еднолични търговски дружества, търговските дружества с общинско участие и общинските предприятия и техните органи на управление

Докладва:М.Кущинаров-Общински съветник    


19.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 26 от 30.01.2014г. относно: Разпореждане с общински имот, учредяване на ОПС кв.9 по ПУП на гр. Девин

 Докладва: Кмет на Община Девин


20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


Председател на Общински съвет - Девин:

 /Младен Исаев/