Печат

П О К А Н А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл.65, ал.3 от ПОДОСДНКВОА свиквам извънредно заседание на Общински съвет – Девин на 28.02.2014 година / петък / от 14.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 41 от 21.02.2014 г. относно:Бюджетна прогноза на Община Девин на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2015 - 2017 г.

 

 

                                                                                       Докладва: Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с вх.№ ДЗО –40 от 20.02.2014г. относно: Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІХ, кв. 155 по ПУП на град Девин.

 

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 39 от 20.02.2014г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ в м. "Забрал", град Девин за гробищен парк.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

4. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 42 от 22.02.2014г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализация на проект "Закупуване на машини и съоръжения за извършване на дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на територии за обществено ползване".

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 46 от 26.02.2014г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Девин с проект "Изграждане на система за превенция от горски пожари, чрез наблюдение на общинските горски територии в Община Девин".

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

          6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

                                                                           /Младен Исаев/