Печат

П О К А Н А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл.65, ал.3 от ПОДОСДНКВОА свиквам извънредно заседание на Общински съвет – Девин на 26.03.2014 година / сряда / от 15.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 37 от 11.02.2014 г. относно: Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от Община Девин в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 224/05.09.2013 г., проект «Кът за риболов и наблюдение при скален феномен» Слона» по мярка 4.1 « Развитие на рибарските области», подмярка 4.1. А «Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи», приоритетна ос № 4 «Устойчиво развитие на рибарските области » от Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» на Република България (2007-2013 г.) , сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местна инициативна рибарска група «Високи Западни Родопи – Батак – Девин - Доспат» и Община Девин.

                                                                                       Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 38 от 11.02.2014г. относно: Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от Община Девин в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 224/05.09.2013 г., проект «Кът за риболов и наблюдение при скален феномен» Слона» по мярка 4.1 « Развитие на рибарските области», подмярка 4.1. А «Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи», приоритетна ос № 4 «Устойчиво развитие на рибарските области » от Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» на Република България (2007-2013 г.) , сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местна инициативна рибарска група «Високи Западни Родопи – Батак – Девин - Доспат» и Община Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 59 от 14.03.2014г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект „Рехабилитация и модернизация на централен площад и дворно пространство на детска градина „Катя Ванчева” пред Министерство на инвестиционното проектиране по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, Компонент 1 „Кандидатстване с готови инвестиционни проекти”.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 60 от 14.03.2014г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект „Рехабилитация и модернизация на централен площад, обществена тоалетна и дворно пространство на читалищна сграда с. Лясково” пред Министерство на инвестиционното проектиране по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, Компонент 1 „Кандидатстване с готови инвестиционни проекти”.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

            5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

                                                                           /Младен Исаев/