Печат

 

       

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 or ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 31.03.2014 година / понеделник / от 09.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 18 от 20.01.2014 г. относно: Управление на общински имот.

Докладва : Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 19 от 22.01.2014 г. относно:Формиране на структурата на ново регионално сдружение на общините по смисъла на чл. 24, ал. 1 от ЗУО.

Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 20 от 23.01.2014г. относно:Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Девин.

Докладва: Общински съветник

/Дияна Чаушева/

4.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 31 от 05.02.2014г. относно: Определяне статута на общинските жилища.

Докладва: Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с вх. ДЗО - 34 от 23.01.2014г. относно: Структура на училищата обслужващите звена и детските градини в Община Девин през 2014/2015 учебна година

 

Докладва: Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 35 от 06.02.2014г. относно: Изменение на ПУП - ПР за УПИ І, XXIX, XXX, кв. 2 по ПУП на с. Триград.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 36 от 06.02.2014г. относно: Разпореждане с общински имоти, учредяване на сервитутни права.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 43 от 14.01.2014г. относно: Приемане на Програма за намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Девин за периода 2014-2016 г. - актуализирана.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

9. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 44 от 21.02.2014г. относно: Мандат за участие в общо събрания на дружествата с общинско участие.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

10. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 45 от 24.02.2014г. относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на община Девин за 2013г.

Докладва: Кмет на Община Девин

11. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 47 от 24.02.2014г. относно:Избор на Изпълнителен директор на "МБАЛ - Девин" ЕАД, град Девин, във връзка с проведен конкурс на 25.02.2014 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

12. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 48 от 04.03.2014г. относно: Управление на общински имот.

Докладва: Зам.- Кмет на Община Девин

/Владимир Даскалов/

13. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 49 от 06.03.2014г. относно: Предоставяне от общински поземлен фонд по параграф 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Докладва: Кмет на Община Девин

14.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 51 от 07.03.2014г. относно: Приемане на отчет за реализираните проекти и програми с вътрешно и външно финансиране.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

15.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 52 от 07.03.2014г. относно: Отчет за изпълнението на План - сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2013 г. и приемане на такава за 2014 г.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

16.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 53 от 10.03.2014г. относно: Определяне вида собственост на общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

17.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 54 от 10.03.2014г. относно: Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински имоти.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

18.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 50 от 07.03.2014г. относно:Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2013 г. и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2014 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

19. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Председател:

на Общински съвет - Девин:

/Младен Исаев/