Печат

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 or ЗМСМА, чл.65, ал. 3 от ПОДОСДНКВОА свиквам извънпланово заседание на Общински съвет - Девин на 17.04.2014 година / четвъртък / от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 67 от 27.03.2014 г. относно: Предоставяне от Общински поземлен фонд по § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Докладва : Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 68 от 27.03.2014 г. относно:Предоставяне от Общински поземлен фонд по § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 69 от 27.03.2014 г. относно:Предоставяне от Общински поземлен фонд по § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 70 от 27.03.2014 г. относно: Отдаване под наем на Светла Личкова Гьондузова от с. Лясково, Община Девин, област Смолян на земеделска земя от ОПФ – имоти с кадастрални 016584 и 016709, намиращи се в землището на с. Лясково.

 Докладва: Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с вх. ДЗО - 71 от 27.03.2014 г. относно: Предоставяне на Тодор Тонев Дойков от гр. Девин, за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ, както следва: част от имот с идентификатор 20465.58.16 и част от имот с идентификатор 20465.88.136, намиращи се в землището на гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 72 от 27.03.2014 г. относно: отдаване под наем на „ДЕЙЗИ - ВИЛИ - ЕООД” гр. Девин на земеделска земя от ОП - части от имоти с идентификатор 20465.86.76, 20465.18.130 и 20465.25.15, намиращи се в землището на гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 73 от 27.03.2014 г. относно: Отдаване под наем на Велин Дойков Кабадозов от гр. Девин на земеделска земя от ОПФ част от имот с идентификатор 20465.87.43, намиращи се в землището на гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 74 от 27.03.2014 г. относно: Предоставяне под наем на г-н Свилен Антимов Мишев от с. Триград, община Девин на земеделска земя от ОПФ - имот с идентификатор 73105.16.89, намиращи се в землището на с. Триград.

Докладва: Кмет на Община Девин

9. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 75 от 27.03.2014 г. относно: Отдаване под наем на Сергей Илиев Палигоров от с. Осиково, община Девин на земеделска земя от ОПФ част от имот с кадастрален 010001, намиращи се в землището на с. Осиково.

Докладва: Кмет на Община Девин

10. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 76 от 27.03.2014 г. относно: Отдаване под наем на Венелин Северинов Прингов от гр. Девин, община Девин на земеделска земя от ОПФ имот с идентификатор 20465.109.29 и 20465.109.35, намиращи се в землището на гр. Девин.

 Докладва: Кмет на Община Девин


11. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 77 от 27.03.2014 г. относно:Отдаване под наем на Ловна дружина с. Чуреково, община Девин на земеделска земя от ОПФ част от имот с кадастрален 00206, 002076 и 002046 намиращи се в землището на с. Чуреково.

 Докладва: Кмет на Община Девин


12. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 78 от 27.03.2014 г. относно: Отдаване под наем на Тюркян Джамал Къртъл от с. Грохотно, община Девин на земеделска земя от ОПФ - имот с кадастрален 004830, намиращи се в землището на с. Грохотно.

Докладва: Кмет на Община Девин

13. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 79 от 27.03.2014 г. относно: Отдаване под наем на Сафие Шефкет Чешли, и Джамал Хюсеин Чешли от с. Грохотно, община Девин, обл. Смолянска на земеделска земя от ОПФ - имот с кадастрален 004210, 004211, 004215, 004240, 004243, 004743, 004353, 004291, 001135, намиращи се в землището на с. Грохотно.

 Докладва: Кмет на Община Девин


14. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 80 от 27.03.2014 г. относно: Отдаване под наем на Февзи Джамал Чешли от с. Грохотно, община Девин на земеделска земя от ОПФ - имот с кадастрален 004825 и 004833, намиращи се в землището на с. Грохотно.

Докладва: Кмет на Община Девин

15. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 81 от 27.03.2014 г. относно: Отдаване под наем на Ремзи Джамал Чешли от с. Грохотно, община Девин на земеделска земя от ОПФ - имот с кадастрален 004833 и 004829, намиращи се в землището на с. Грохотно.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

16. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 82 от 27.03.2014 г. относно: Отдаване под наем на Рени Лисанова Сафтова от гр. Девин, област Смолян на земеделска земя от ОПФ - имоти с идентификатори 20465.141.11, 20465.141.17, 20465.141.21 и 20465.150.5, намиращи се в землището на гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

17. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 83 от 27.03.2014 г. относно: Отдаване под наем на Ася Чавдарова Орачева и Ася Асенова Ушева от с. Триград, община Девин, на земеделска земя от ОПФ имот с идентификатор 73105.22.129, намиращ се в землището на с. Триград.

 Докладва: Кмет на Община Девин

18. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 84 от 27.03.2014 г. относно:Отдаване под наем на фирма „Авитохол - Облака” ЕООД от с. Триград, община Девин, на земеделска земя от ОПФ - имоти с идентификатор 73105.20.159, 73105.20.42, 73105.20.36, 73105.20.54, 73105.20.56намиращ се в землището на с. Триград и с. Кестен за ползване под наем.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

19. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 85 от 27.03.2014 г. относно:Предоставяне за общо и индивидуално ползване на пасища мера от ОПФ на земеделски стопани и техните сдружения.

Докладва: Кмет на Община Девин

20. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 86 от 27.03.2014 г. относно:Определяне на маломерни земеделски имоти от ОПФ за отдаване под наем на граждани от Община Девин за добив на селскостопанска продукция.

 Докладва: Кмет на Община Девин

21. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 88 от 02.04.2014 г. относно:Изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

22. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 89 от 02.04.2014 г. относно:Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин в частта Тарифа за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от Община Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Председател:

на Общински съвет - Девин:

/Младен Исаев/