Печат

 

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 or ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 07.05.2014 година / сряда/ от 11.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния


 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 

1.Заповед № АП-03-14-125/16.04.2014г. издадена от Областен управител на област Смолян за връщане, за ново обсъждане на Решение №45 и № 55 от 31.03.2014г. на ОбС –Девин.

 

Докладва : Председател на ОбС –Девин

 

 

 

2.Докладна записка с вх.№ КО - 21 от 30.01.2014 г. относно: Работата на районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Девин през 2013г. и предстоящите задачи за 2014г.

 

Докладва : Началника на ПБЗН – Девин

 

 

 

3. Докладна записка с вх.№ КО - 53 от 24.03.2014 г. относно: Отчет за извършената работа и резултатите на РУП – Девин на територията на Община Девин

 

Докладва : Началника на РУП - Девин

 

 

 

4. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 34 от 06.02.2014г. относно:Структура на училищата обслужващите звена и детските градини в Община Девин през 2014/2015 учебна година./ материалите са раздадени на предишно заседание/.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

5.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 65 от 25.03.2014г. относно: Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ІІ, УПИ І - за озеленяване, кв. 3 по ПУП на с. Триград.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

6. Докладна записка с вх. ДЗО - 66 от 27.03.2014г. относно: Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на "МБАЛ -Девин" -ЕАД гр.Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

7. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 63 от 19.03.2014г. относно: Допълване Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

8. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 62 от 18.03.2014г. относно: Допусната очевидна фактическа грешка в решение №19 от 14.02.2014г. на ОбС- Девин

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

9. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 56 от 12.03.2014г. относно: Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ХІ и улична регулация в кв. 11, образуване на нов УПИ XVI -за параклис по ПУП на с. Брезе.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

10. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 58 от 14.03.2014г. относно: Разпореждане с общински имот.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

11. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 57 от 14.03.2014г. относно: Разпореждане с общински имот.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

12. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 90 от 07.04.2014г. относно:Разпореждане с общински имот.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

13. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 91 от 07.04.2014г. относно: Предложение за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІХ - 307, кв. 12 на с. Гьоврен.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

14. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 92 от 07.04.2014г. относно: Предложение за ликвидиране на съсобственост в УПИ І, кв. 1 на с. Лясково.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

15.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 94 от 15.04.2014г. относно: Разпореждане с общински имоти. Земеделска земя, м. "Сух връх" с. Чуреково.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

16.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 95 от 15.04.2014г. относно: Разпореждане с общински имоти.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

17.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 96 от 15.04.2014г. относно: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за електрозахранване на вила в ПИ 20465.157.76, м. "Хумата", град Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

18.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 97 от 15.04.2014г. относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за обособяване на нов УПИ ІІ - за БКТП, образуван от част от ПИ 142013, кв. 1, м. 'Гроба' , с. Михалково. Одобряване на ПУП - ПП за изграждане на електропровод, преминаващ през ПИ 142019, 142018, 142012, 142013 в м. "Гроба" , ПИ 193 в м. "Клисура" и ПИ 143006 в м. "Самарджийска лъка", с. Михалково.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

19.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 98 от 16.04.2014г. относно:Даване на съгласие за кандидатстване с проект "Обновяване на градски парк" Острова" и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска".

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

20.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 99 от 16.04.2014г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект "Туристически атракции" Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна".

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

21.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 100 от 16.04.2014г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект "Екологично възпитание в действие".

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

22.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 101 от 16.04.2014г. относно:Приемане на Отчет за изпълнение през 2013 г. на Годишна план - програма към Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Девин, Актуализация на стратегията за развитие на социалните услуги в Община Девин за периода 2011 - 2015 г. ; Актуализация на Годишната план - програма към Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Девин за 2014 г. и Годишна план - програма за развитие на социалните услуги в Община Девин за 2015 г.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

23.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 102 от 22.04.2014г. относно:Разпореждане с общински имоти.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

24.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 103 от 22.04.2014г. относно:Изменение и допълнение на ПОДОСДНКВОА.

 

Докладва:Председател на ОбС –Девин

 

 

 

25. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 104 от 24.04.2014г. относно:Определяне на обща численост на персонала в Център за услуги в домашна среда - гр.Девин и средства за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

26.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 226 от 13.12.2013г. относно:Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински имоти.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

27.Докладна записка с вх.№ ДЗО – 106 от 29.04.2014г. относно:Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински имоти.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

28. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 105 от 29.04.2014г. относно: Разпореждане с общински имоти.        

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

29. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 107 от 29.04.2014г. относно:Отдаване под наем на ЕТ"Габриела - 90 - Габриела Чилингирова" от с.Михалково, община Девин на земеделска земя от ОПФ имот с кадастрален №002073 намиращ се в землището на с. Осиково.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

30. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

 

Председател

 

на Общински съвет - Девин:

 

/Младен Исаев/