Покана за извънредно заседание на 26.07.2017 г. Печат

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 oт ЗМСМА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 26.07.2017 / сряда / година от 16.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния          

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 111 от 10.07.2017 г. относно:Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинска административна сграда – гр. Девин, община Девин”.

Докладва: Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО - 112 от 10.07.2017 г. относно:Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Докладва: Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 113 от 10.07.2017 г. относно:Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно управление – Девин”.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: Людмила Глухова

Гл. специалист К ОбС- Девин