Печат

П О К А Н А 

     На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет – Девин на 20.11.2008г. /четвъртък/ от 14.00 часа  в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния    

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д : 

     1. Докладна записка с вх.№ 783/23.10.2008 год., относно преобразуване на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД – гр. Девин, чрез промяна на правната му форма от ЕООД в ЕАД.                                                                                                 Докладва: Кмета на Община Девин 

     2. Докладна записка с вх.№ 804/07.11.2008 год., относно приемане на Наредба №3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.

Докладва: Временна комисия по актуализиране на Наредба №3. 

     3. Докладна записка с вх.№ 811/13.11.2008 год., относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на  заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях по чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията.

Докладва: Председателя на ОбС-Девин    

 

                                                                       Председател на

Общински съвет-Девин:      (П)

                                                                                                                /Елин Андреев/