Печат

                            

       

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 or ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 23.06.2014 година / понеделник / от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1.Отговор с вх. №151 от 05.06.2014г. на Питане с вх. № КО – 109 от 30.04.2014г., Отговор с вх. № КО - 152 от 05.06.2014г.на Питане с вх. №111 от 07.03.2014г., Отговор с вх.№ КО-162 от 11.06.2014г. на Питане с вх. №148 от 03.06.2014г. на основание чл.112 във връзка с чл.113, ал.1 и във връзка с чл.114, ал.1 от ПОДОСНКВОА.

Докладва : Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 94 от 15.04.2014 г. относно:Разпореждане с общински имоти. Земеделска земя, м. "Сух връх" с. Чуреково.

 Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 102 от 22.04.2014г. относно:Предложение за ликвидиране на собственост в УПИ - 1, кв.1 по ПУП на с. Чуреково

 Докладва: Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 108 от 29.04.2014г. относно: Продажба чрез процедура по приватизация на акции, притежавани от Община Девин в дружество "Родоком" АД, ЕИК120607133

 Докладва: Здравко Чепишев

общински съветник

5. Докладна записка с вх. ДЗО109 от 29.04.2014г. относно: Продажба чрез процедура по приватизация на дялове, притежавани от Община Девин в дружество "Лисичево" ООД, ЕИК 120606405.

 Докладва: Здравко Чепишев

общински съветник

6. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 110 от 08.05.2014г. относно: Промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ ІХ, УПИ Х, УПИ ХІ, кв. 23 и промяна на улична регулация от о. т. 127 до о. т. 130 по плана на с . Грохотно, община Девин.

 Докладва: Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 111 от 19.05.2014г. относно:Отпускане на еднократна финансова помощ на семейства за възстановяване на щети от пожар

 Докладва: Дияна Чаушева

общински съветник

8. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 112 от 20.05.2014г. относно: Отдаване под наем на Валентин Йорданов Ангелов, Таня Красимирова Радева, Боян Младенов Радев от с. Лясково, Община Девин на земеделска земя от ОПФ имот с кадастра-лен № 016005, 016600, 016752, 018584 и 018511 намиращ се в землището на с. Лясково.

Докладва: Кмет на Община Девин

9. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 113 от 20.05.2014г. относно:Предоставяне от ОПФ по параграф 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗСПЗЗ.

Докладва: Кмет на Община Девин

10. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 114 от 26.05.2014г. относно:Одобряване на ПУП -Парцеларен план за отвеждане на пречистени води от пречиствателна станция 2 с. Селча.

Докладва: Кмет на Община Девин

11. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 115 от 26.05.2014г. относно:Одобряване на ПУП – Парцеларен план за отвеждане на отпадни води до пречиствателна станция, с.Селча

Докладва: Кмет на Община Девин

12. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 116 от 26.05.2014г. относно:Намаляне продажната цена на общински имот.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

13. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 117 от 26.05.2014г. относно: Предложение за ликвидиране на съсобственост в УПИII -37, кв.7 с.Триград имот с кадастрален № 73105.501.389

 

Докладва: Кмет на Община Девин

14. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 118 от 26.05.2014г. относно:Разпореждане с общински имот

 

Докладва: Кмет на Община Девин

15.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 119 от 26.05.2014г. относно: Учредяване право на управление за общински имот.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

16.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 120 от 26.05.2014г. относно:Отдаване под наем на общински терен

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

17.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 125 от 06.06.2014г. относно: Отчет за пред-приетите и извършено мерки по възстановяване на "МБАЛ -Девин" - ЕАД гр. Девин.

 

Докладва: Младен Исаев

/Председател на ОбС/

18.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 122 от 04.06.2014г. относно: Освобождаване на д-р Костадин Калайджиев, като член на Съвета на директорите /СД/ на "МБАЛ - Девин" ЕАД - гр. Девин и избор на СД.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

19.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 124 от 05.06.2014г. относно:Изменение и допълнение на Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жители от община Девин.

 

Докладва:Дияна Чаушева

общински съветник

 

20.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 100 от 09.04.2013г. относно: Изменение на ПУП –ПР на УПИ ХIV за фурна в кв.2 по ПУП на с.Кестен.

Докладва: Кмет на Община Девин

21.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 126 от 12.06.2014г. относно:Разрешаване поемане на задължение, посочено в Записа на заповед от Кмета на община Девин в полза на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие" за изпълнение на проект: "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин".

 

Докладва: Кмет на Община Девин

22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Председателна

Общински съвет - Девин:

/Младен Исаев/