Печат
Петък, 22 Декември 2017г. 14:40ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 29.12.2017 година /петък/ от 10.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния          

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 189 от 15.12.2017 г. относно:Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2017 година.

Докладва: Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 196 от 15.12.2017 г. относно:

Приемане на План – сметка за необходимите средства по дейност „Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване” за 2018 г. Определяне размера на такса       „Битови отпадъци” за 2018 г. на територията на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 186 от 14.12.2017 г. относно:   Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост за младите хора”.

Докладва: Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 187 от 14.12.2017 г. относно:   Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Девин”

           Докладва: Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 188 от 15.12.2017 г. относно:     Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин”.

Докладва: Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 181 от 01.12.2017 г. относно: Предложение за закупуване на 2 броя акумулатори за нуждите на РД ПБЗН – гр. Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 192 от 15.12.2017 г. относно: Разпореждане с общински имот за отстъпване възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на пристройка – към съществуваща жилищна сграда за лятна кухня и склад на един етаж.

Докладва: Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 193 от 15.12.2017 г. относно: Управление на общински имотиза включване в „Програмата за разпореждане и управление на общинска собственост за 2017 г.” раздел I, на поземлен имот с идентификатор № 20465.506.645.

Докладва: Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 194 от 15.12.2017 г. относно:Разпореждане с общински имот за учредяване на сервитутни права на ЕСО ЕАД гр.Софияв землищата на с.Михалково и с. Селча за изграждане на ВЛ110 кV Въча 1 – ВЕЦ „Цанков камък“.

Докладва: Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 195 от 15.12.2017 г. относно: Разпореждане с общински имот за отстъпване право на строеж на ЕСО ЕАД гр.Софияв землищата на с.Михалково и с. Селча за поставяне на стълбове на ВЛ110 KV Въча 1 – ВЕЦ „Цанков камък“.

Докладва: Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 198 от 15.12.2017 г. относно:Прекратяване срока на действие на разрешително №003990/28.02.2007г. за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на „Евридика Холидей” ООД.

Докладва: Кмет на Община Девин

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 183 от 08.12.2017 г. относно:    Съгласие за сключване на предварителен и окончателен договор за покупка на част от общински УПИ XXIII-295 и част от УПИ ХV-296, кв.19 по ПУП на с.Лясково

Докладва: Кмет на Община Девин

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 190 от 14.11.2017 г. относно: Разглеждане на предложение и издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 132007, ПИ 132010, ПИ 132011 и ПИ 132012 в м.”Караджова нива”, землище с.Беден, община Девин. С предложения проект ПИ 132007, ПИ 132010, ПИ 132011 и ПИ 132012 се урегулират и се предвиждат за база за отдих.

Докладва: Кмет на Община Девин

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 191 от 15.12.2017 г. относно: Разглеждане на предложение и издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 132002 в м.”Караджова нива”, землище с.Беден, община Девин. С предложения проект ПИ 132002 се урегулира и се предвиждат за база за отдих.

Докладва: Кмет на Община Девин

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 197 от 19.12.2017 г. относно:    Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 200 от 21.12.2017 г. относно:Определяне на обща численост на персонала в Център за услуги в домашна среда – гр. Девин и средства за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя

Докладва: Кмет на Община Девин

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 185 от 12.12.2017 г. относно:Изпълнението на решенията на общински съвет – Девин за периода от м.януари до м.юни 2017 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

18.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвила:

Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС - Девин