Печат

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 oт ЗМСМА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 13.03.2018 година /ВТОРНИК/ от 16.45 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния          

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 36 от 12.03.2018 г. относно: Избор на временна комисия за подготовка на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Докладва: Председателя на ОбС - Девин

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил:

Людмила Глухова

Гл. специалист К ОбС- Девин