Печат

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 or ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 22.07.2014 година / вторник / от 09.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Входящо писмос вх.№ КО - 191 от 11.07.2013 г. относно:Върнати Решения .№ 127 и № 134/23.06.2014 г. от Областен управител на област Смолян.

Докладва: Младен Исаев

Председател на ОбС – Девин

 

2. Докладна запискас вх.№ ДЗО - 81 от 26.03.2013 г. относно:Учредяване на право на безвъзмездно ползване на имот публична общинска собственост.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с вх. ДЗО – 137 от 27.06.2014г. относно: Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на ДЗ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 331/30.05.2014 г., проект „Популяризиране на възможностите за туризъм” по мярка 4. 1. „Развитие на рибарските области”, подмярка 4. 1. А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”, приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България (2007-2013 г.), сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи – Батак – Девин - Доспат” и община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с вх.№ДЗО – 138 от 27.06.2014г. относно: Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на ДЗ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 331/30.05.2014 г., проект „Популяризиране на възможностите за туризъм” по мярка 4. 1. „Развитие на рибарските области”, подмярка 4. 1. А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”, приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България (2007-2013 г.), сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи – Батак – Девин - Доспат” и община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 139 от 27.06.2014г. относно:Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на ДЗ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 335/03.06.2014 г., проект „Водопровод за термални води” Беденски бани – град Девин рехабилитация и реконструкция” по мярка 4. 1. „Развитие на рибарските области”, подмярка 4. 1. А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”, приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България (2007-2013 г.), сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи – Батак – Девин - Доспат” и община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с вх.№ ДЗО – 140 от 27.06.2014г. относно:Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на ДЗ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 335/03.06.2014 г., проект „Водопровод за термални води” Беденски бани – град Девин рехабилитация и реконструкция” по мярка 4. 1. „Развитие на рибарските области”, подмярка 4. 1. А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”, приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България (2007-2013 г.), сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи – Батак – Девин - Доспат” и община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с вх.№ ДЗО – 141 от 27.06.2014г. относно:Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на ДЗ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 336/03.06.2014 г., проект „Вековни дървета” в местността” Храстево”” по мярка 4. 1. „Развитие на рибарските области”, подмярка 4. 1. А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”, приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България (2007-2013 г.), сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи – Батак – Девин - Доспат” и община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 142 от 27.06.2014г. относно:Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на ДЗ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 336/03.06.2014 г., проект „Вековни дървета” в местността” Храстево”” по мярка 4. 1. „Развитие на рибарските области”, подмярка 4. 1. А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”, приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България (2007-2013 г.), сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи – Батак – Девин - Доспат” и община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с вх.№ ДЗО – 143 от 27.06.2014г. относно:Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на ДЗ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 245/21.10.2013 г., проект „Алеи на туриста” по мярка 4. 1. „Развитие на рибарските области”, подмярка 4. 1. А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”, приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България (2007-2013 г.), сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи – Батак – Девин - Доспат” и община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с вх.№ ДЗО – 144 от 27.06.2014г. относно:Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на ДЗ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 245/21.10.2013 г., проект „Алеи на туриста” по мярка 4. 1. „Развитие на рибарските области”, подмярка 4. 1. А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”, приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България (2007-2013 г.), сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи – Батак – Девин - Доспат” и община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 145 от 27.06.2014г. относно:Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на ДЗ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 272/22.11.2013 г., проект „Алеи на туриста – ІІ етап”, по мярка 4. 1. „Развитие на рибарските области”, подмярка 4. 1. А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”, приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България (2007-2013 г.), сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи – Батак – Девин - Доспат” и община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 146 от 27.06.2014г. относно:Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на ДЗ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 272/22.11.2013 г., проект „Алеи на туриста” по мярка 4. 1. „Развитие на рибарските области”, подмярка 4. 1. А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”, приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България (2007-2013 г.), сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи – Батак – Девин - Доспат” и община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 123 от 05.06.2014г. относно:Допълнение в решение № 17/14.02.2014 г. за бюджета на община Девин в т. 4.2.

Докладва: Емил Кисьов

/общински съветник/

 

14. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 132 от 24.06.2014г. относно:Разпореждане с общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

15. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 147 от 01.07.2014г. относно:Утвърждаване на променената транспортна схема за обществен превоз на пътници на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

16. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 133 от 24.06.2014г. относно:Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

17. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 134 от 24.06.2014г. относно:Разпореждане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

18. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 135 от 24.06.2014г. относно:Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

19. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 136 от 24.06.2014г. относно:Разпореждане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

20.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 148 от 02.07.2014г. относно:Приемане на план за заседанията на Общински съвет – Девин през второто полугодие на 2014 г.

Докладва: Младен Исаев

Председател на ОбС – Девин

 

21. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 157 от 14.07.2014г. относно:Изпълнението на решенията на Общински съвет – Девин за периода от м. януари 2014 г. до м. юни 2014 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

22. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 156 от 11.07.2014 г. относно:Приемане отчет за дейността на Общински съвет – Девин и неговите комисии за периода м. март 2013 г. – 30.06.2014г.

Докладва: Младен Исаев

Председател на ОбС – Девин

 

23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/Младен Исаев/