Печат
Петък, 22 Юни 2018г. 15:02ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 25.06.2018 година /понеделник/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 107 от 18.06.2018г.относно: Разглеждане на Годишния финансов отчет на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД за 2017 г.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин