Печат
Вторник, 13 Ноември 2018г. 16:44ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 14.11.2018 година /сряда/ от 16:00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 179 от 07.11.2018 г. относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Девин.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 180 от 08.11.2018 г. относно: Приемане на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 182 от 13.11.2018 г. относно: Обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 183 от 13.11.2018 г. относно: Назначаване на комисия за организиране и провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС- Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred