Печат
Сряда, 21 Ноември 2018г. 12:18ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 28.11.2018 година /СРЯДА/ от 10:00 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 177 от 31.10.2018 г. относно: Изпълнението на решениятана Общински съвет – Девин за периода от м. януари 2018 г. до м. юни 2018г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 178 от 06.11.2018 г. относно: Искане за промяна разходването на част от определените средства по Решение №37 на Общински съвет - Девин от 29.03.2018 г. и договор№Д-183/17.04.2018 г., сключен между община Девин и НЧ „Възраждане -1949”, гр. Девин, кв. Настан.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 181 от 13.11.2018 г. относно: Продажба на УПИ- V, кв.1, по ПУП на с. Чуреково, утвърден със Заповед РД-09-84/21.08.1985 г., с акт за частна общинска собственост №2565/18.04.2018 г., със собственик на законно построена в него сграда - Георги Атанасов Дългъчев.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 184 от 13.11.2018г. относно: Разглеждане на предложение и издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 002178, м.„Поюклев гроб”, землище с.Кестен, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 185 от 13.11.2018г. относно: Одобряване на Годишен план по чл. 7 ал. 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП от общинския съвет по предложение на Кмета на Общината.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 186 от 13.11.2018г. относно: Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2018 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 187 от 14.11.2018г. относно: Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І и терен за озеленяване в кв.29 /ПИ 73105.501.368 и ПИ 73105.501.369/ и частична промяна на улична регулация от о.т.193 през о.т.194 до о.т.195, с.Триград.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 189 от 19.11.2018г. относно: Изменение на Решение №106 от 19.07.2018 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно управление – Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС- Девин

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred