Печат
Петък, 14 Декември 2018г. 14:11ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 20.12.2018 година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 188 от 19.11.2018 г. относно: Приемане на План – сметка за необходимите средства по дейност „Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване” за 2019 г. и определяне размера на такса „Битови отпадъци” за 2019 г. на територията на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 190 от 04.12.2018 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ – ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение №24/09.03.2017 г. за периода 01.03.2018 г. до 30.10.2018 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите за третото тримесечие на 2018 г.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС - Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 191 от 07.12.2018 г. относно: Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-201, ХVІІІ – За озеленяване и промяна на улична регулация от о.т.257+52, през о.т.258, о.т.259, о.т.260, о.т.261 до края на тупикова улица на север от УПИ ХІХ-201 и УПИ ХХ, кв.56 по плана на гр.Девин, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 192 от 07.12.2018 г. относно: Разглеждане на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 012184, ПИ 012091 и ПИ 012086, м.„Гагови ниви - Петвар”, землище с.Осиково, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 193 от 07.12.2018г. относно: Разглеждане на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 013119, м. „Пичерово”, землище с. Осиково, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 194 от 10.12.2018г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучение и заетост”, Договор №ОЗ-ХУ-06-03-391#6 от 06.11.2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 195 от 10.12.2018г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучение и заетост на младите хора”, Договор №ОЗМ-ХУ-06-03-67#8 от 26.10.2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 196 от 10.12.2018г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Работа”, Договор №РР-06-03-880#4 от 21.06.2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 197 от 11.12.2018г. относно: Продължаване срока на действие на разрешително № 01610173/23.01.2009 г. за водовземане на минерална вода – от находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на „ЗГП” ООД.

Докладва:Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 198 от 13.12.2018г. относно: Даване на съгласие и одобряване на задание за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I - Хотел,кв.2, (ПИ 20465.138.25) в местността „Строилица” в землището на гр. Девин, община Девин и разширението му чрез предаване към него на ПИ 20465.138.33-земеделска земя.

Докладва:Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 199 от 13.12.2018г. относно: Разглеждане на предложение за промяна на ПУП - ПРЗ за обособяване на разширение на съществуващия гробищен парк в УПИ ІІІ – Гробище в кв. 26 по плана на с. Гьоврен с ПИ 016027, ПИ 016028, ПИ 016029, ПИ 016030 и ПИ 016031 – земеделски земи в м. „Алана”, землище с. Гьоврен.

Докладва:Кмет на Община Девин

12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС- Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred