Печат
Четвъртък, 13 Юни 2019г. 15:50ч.

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 20.06.2019 година /четвъртък/ от 17:00 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 72 от 27.05.2019г. относно: Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПР за част от УПИ І-171, 177, 174 в кв.31, част от УПИ І – Озеленяване и плевни и част от УПИ VІ – Озеленяване и плевни в кв.30, и промяна на УР от о.т.145, през о.т.144, о.т.143 до о.т.142 /в рамките на имот пл.№ 177/ по плана на с.Гьоврен.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 73 от 27.05.2019г. относно: Даване на съгласие и одобряване на задание за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-307,306,304 и УПИ XII- Озеленяване, трафопост и гаражи, кв.12, с.Гьоврен, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 74 от 11.06.2019г. относно: Продажба на УПИ – XXXII, кв. 68, по ПУП гр. Девин, утвърден със Заповед №18-90/2009 г., с акт за частна общинска собственост №2630/04.10.2018 г., със собственик на законно построена в него сграда, съгласно Нотариален акт за покупко - продажба с рег. №187/29.02.2016 г., Договор за продажба на общински имот с рег. №727/19.05.2017 г. и Нотариален акт за собственост на недвижим имот с рег. №1362/25.09.2007 г. – „Механичен завод Девин” ООД с управител: Георги Тодоров Георгиев.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 75 от 13.06.2019 г. относно: Приемане на План за финансово оздравяване на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 76 от 13.06.2019 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение №57 от 29.05.2019 г. по Протокол №8 на Общински съвет - Девин.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 77 от 13.06.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС – Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred