Печат
Четвъртък, 18 Юли 2019г. 14:27ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 24.07.2019 година /сряда/ от 09:00 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 79 от 18.06.2019г. относно: Управление на общински имот за включване в „Програмата за разпореждане и управление на общинска собственост за 2019 г.” раздел IV - Наем и управление на терен с площ 30 кв. м., находящ се в поземлен имот част от УПИ II - 77, 78, кв. 4 по плана на Беденски бани.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 80 от 19.06.2019г. относно: Вземане на Решение за поправка на Приложение №1 на Решение № 58, взето с Протокол №8/29.05.2019 г.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 81 от 19.06.2019г. относно: Вземане на решение за поправка на допусната фактическа грешка в основанията при вземане на Решение № 64 взето с Протокол № 8 от 29.05.2019 г.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 82 от 21.06.2019 г. относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП в м. „Клисурата”, с. Михалково.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 83 от 21.06.2019 г. относно: Разглеждане на задание и издаване на разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за изграждане на обект „Реконструкция на рибен преход на МВЕЦ „Гашня - 2003””, в м. „Гашня”, с. Селча, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 84 от 21.06.2019 г. относно: Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПР за УПИ XIV, УПИ XII, УПИ XXIX и промяна на улична регулация от о.т. 550+12, през о.т. 549 до о.т. 548+5 в кв. 29 по плана на гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 86 от 25.06.2019 г. относно: Предоставяне от общински поземлен фонд имот с идентификатор № 73105.14.6 по $ 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 88 от 01.07.2019 г. относно: Изменение на Решение № 103 от 29.06.2018 г. за краткосрочен кредит от Фонд „Флаг” ЕАД за реализация на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на гр. Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 89 от 05.07.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 90 от 05.07.2019 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 73105.501.151, УПИ XVI и частична промяна на улична регулация в кв. 15 по плана на с. Триград.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 92 от 09.07.2019 г. относно: Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по административен договор № BG05М9ОР001-2.040-0097-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г.”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, проект BG05M9OP001-2.040-0097 „Патронажна грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 93 от 10.07.2019 г. относно: Промяна на Календара за културните събития и изяви през 2019 година в община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 94 от 12.07.2019 г. относно: Одобряване на проект за ПУП - Парцеларен план за обект „Частичен основен ремонт и нов траен горски автомобилен път „Татар дере - Хайдут каба””, находящ се на територията на ТП ДГС - Михалково на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 95 от 12.07.2019 г. относно: Вземане на Решение за изменение на Решение № 68, взето с Протокол № 8/21.05.2019 г.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 96 от 15.07.2019 г. относно: Продажба на общински жилищен имот.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 97 от 15.07.2019 г. относно: Продължаване срока на действие и изменение на титуляра на разрешително № 2/29.07.2016 г. продължено с Решение №5 -ПРС/16.10.2018 г., за водовземане на минерална вода - от находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на „Валко България” ООД.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 98 от 16.07.2019 г. относно: Удължаване срока на договор № Д-353/19.05.2017 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 99 от 17.07.2019 г. относно: Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от м. Юли 2018 г. до м. Декември 2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 100 от 17.07.2019 г. относно: Преобразуване и дарение на имоти общинска собственост.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 101 от 17.07.2019 г. относно: Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 102 от 17.07.2019 г. относно: Управление на общински имоти.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

22.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 103 от 17.07.2019 г. относно: Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПУР за промяна УПИ XVIII в кв. 9 по ПУП на гр. Девин отреждане на терен за детска площадка и промяна на част от ул. „Хан Аспарух”, обособяване на нова улица продължение на ул. „Хан Аспарух” по плана на гр. Девин, община Девин и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

23.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 104 от 18.07.2019 г. относно: Приемане наНаредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

24.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 105 от 18.07.2019 г. относно: Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПУР за промяна на част от ул. „Мурсалица” от о.т.1142, о.т. 1139, през о.т. 1138 до о.т. 1497 и промяна на границите на част от УПИ I - За озеленяване и стопански сгради кв. 137 и част от УПИ I за полуподземни гаражи по плана на гр. Девин, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

25.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 106 от 18.07.2019 г. относно: Структура на училищата в община Девин през 2019/2020 учебна година и формиране на паралелки под норматива на Приложение 7 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образувание и осигуряване на дофинансиране на училищата.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

26.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 107 от 18.07.2019 г. относно: Преобразуване и дарение на имоти общинска собственост.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

27.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС – Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred