Печат
Понеделник, 09 Септември 2019г. 09:55ч.

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА,чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 10.09.2019 година /вторник/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 128 от 29.08.2019 г. относно: Създаване на временна комисия за провеждане на процедурата за определяне на съдебни заседатели.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС - Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred