Печат
Петък, 17 Октомври 2014г. 14:33ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 or ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 24.10.2014 година / петък / от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 162 от 20.08.2014г. относно:Изработване на ПУП - ПРЗ за урегулиране на имот с идентификатор 20465.5.267, м. "Бараклии" , град Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 176 от 08.09.2014г относно: Определяне на количеството добита дървесина от горските територии - общинска собственост за предоставяне за продажбата по чл. 68, ал.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП.

Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 177 от 08.09.2014г. относно: Ползването на дървесина от горските територии представлява добивът на дървесина и или разпореждането с нея.

Докладва: Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 179 от 12.09.2014г. относно: Изменение и допълнение, към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин, за такси по закона за горите и подзаконовите нормативни актове към него за горските територии общинска собственост.

Докладва: Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 181 от 26.09.2014г. относно:. Определяне на средната месечна посещаемост в ОДЗ, ЦДГ и ПДГ

Докладва: Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 182 от 07.10.2014г. относно: Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II /ПИ 506.244/, кв. 105 по плана на кв. Настан, гр. Девин, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 183 от 07.10.2014г. относно:Изработване на ПУП -ПРЗ за ПИ 73105.12.108 в местността "Гробето" в землището на с.Триград, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 184 от 07.10.2014г. относно: Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ Х и част от УПИ I за озеленяване кв.109 по плана на кв. Настан.

Докладва: Кмет на Община Девин

9. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 185 от 09.10.2014г. относно: Приемане на промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

10. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 186 от 13.10.2014г. относно Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

11. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 187 от 13.10.2014г. относно: Разпореждане с общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

12. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 188 от 13.10.2014г. относно: Допълване решение №116 от 15.09.2014г. на ОбС –Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

13. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 129 от 23 06 .2014г. относно: Предоставяне от ОПФ по параграф 27, ал.1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗСПЗЗ.

Докладва: Кмет на Община Девин

14. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 178 от 10.09.2014г. относно: Отдаване под наем на ДЕЙЗИ - ВИЛИ - ЕООД гр. Девин, община Девин на земеделска земя от ОПФ   имот с идентификатор № 20465.28.27, 20465.28.28, 20465.28.29 и част от имот с идентификатор № 20465.88.13, 20465.28.8, 20465.16.29, намиращи се в землището на гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

15.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 189 от 16.10.2014г. относно: Издаване на електронни превозни билети за транспортиране на дървесина добита от Общински горски територии.

Докладва: Кмет на Община Девин

16. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 190 от 16.10.2014г. относно:Разпределение на паричните средства от продажба на дялове и акции

Докладва: Кмет на Община Девин

17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Председател

на Общински съвет - Девин:

/Младен Исаев/