Печат
Петък, 27 Декември 2019г. 19:22ч.

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам заседание на Общински съвет - Девин на 30.12.2019 година /понеделник/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 203 от 19.12.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 204 от 27.12.2019 г. относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Докладва:Наташа Василева

Председател на ОбС – Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 205 от 27.12.2019 г. относно: Избиране на членове и председател на ПК „Противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” (ПК „ПКПУКИ”).

Докладва:Наташа Василева

Председател на ОбС – Девин

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС - Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred