Печат

                 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 or ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 28.11.2014 година / петък / от 09.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 191 от 20.10.2014г. относно: Приемане на Общински план за развитие на община Девин (2014-2020 г.) и Стратегията за устойчиво развитие на туризма (2014-2020 г.).

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 192 от 23.10.2014г. относно: Предоставяне от ОПФ по п. 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Местността "Дворище" възстановяване правото на собственост на наследници на Решид Реджепов Настанлиев.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

3. Докладна записка с вх. № ДЗО – 193 от 29.10.2014г. относно: Управление на общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

4. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 194 от 29.10.2014г. относно:Промяна начина на трайно ползване.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

5.Докладна записка с вх.№ ДЗО – 195 от 31.10.2014г. относно:Изработване на ПУП - ПРЗ за част от ПИ 20465.504.1115 в кв.86 на гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

6. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 196 от 03.11.2014г. относно: Съгласие за предварителен договор.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

7. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 198 от 11.11.2014г. относно: Определяне на обема но дървесината която ще се продава по ценоразпис приет с решение №186 от 24.10.2014г. от Общински горски територии.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

8. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 200 от 13.11.2014г. относно: Откриване на процедура за възлагане на автобусна линия от областната транспортна схема от квотата на Община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

9. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 130 от 23.06.2014г. относно: Предоставяне от ОПФ по параграф 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗСПЗЗ.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

10. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 203 от 19.11.2014г. относно: Одобряване на структура на Общинска администрация град Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

11. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 204 от 19.11.2014г. относно: Изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство” – Девин /ОП БКС/.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

Председател

на Общински съвет - Девин:

/Младен Исаев/