Печат

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 or ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 19.12.2014 година / петък / от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка с вх. № ДЗО – 201 от 14.11.2014г. относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Девин към 31.12.2013г.

Докладва: Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с вх. № ДЗО – 202 от 14.11.2014г. относно: Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2013г.

Докладва: Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с вх. № ДЗО – 209 от 10.12.2014г. относно: 1. Приемане на План-сметка за необходимите средства по дейност "Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на територии за обществено ползване" за 2015 г. 2. Определяне размера на такса "Битови отпадъци" за 2015 г. на територията на Община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с вх. № ДЗО – 210 от 10.12.2014г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проекти на Община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с вх. № ДЗО – 211 от .2014г. относно: Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2014г.

Докладва: Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с вх. № ДЗО – 208 от 08.12.2014г. относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели

Докладва: Емил Кисьов

/Председател на ПК /

7.Докладна записка с вх. № ДЗО – 205 от 02.12.2014г. относно:Разпореждане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с вх.№ ДЗО – 206 от 02.12.2014г. относно:Разпореждане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с вх.№ ДЗО – 207 от 08.12.2014г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

Докладва: Здравко Стоянов

Захари Тодоров

/общински съветници/

 

10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

Председател

на Общински съвет - Девин:

/Младен Исаев/