Печат
Четвъртък, 19 Август 2021г. 14:29ч.

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 26.08.2021 година /четвъртък/ от 09:00 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 134 от 06.08.2021 г. относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от Европейския съюз за първото шестмесечие на 2021 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 135 от 06.08.2021 г. относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Девин за периода 2021 - 2027 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 136 от 11.08.2021 г. относно: Увеличаване на числеността на доброволно формирование „Последните рицари” към Община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 137от 11.08.2021 г. относно: Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от м. януари 2021 г. до м. юни 2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 138от 11.08.2021 г. относно: Издаване на разрешително за водовземане на минерална вода - изключителна държавна собственост от находище „Беденски бани”, „Шахтов кладенец”, с. Беден, община Девин, област Смолян на фирма „Пампорово” АД.

Докладва:Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 139 от 11.08.2021 г. относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 140 от 12.08.2021 г. относно: Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Смолян и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред.

Докладва:Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 141 от 13.08.2021 г. относно: Учредяване на право на прокарване (сервитут) върху общински имоти.

Докладва:Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142от 16.08.2021 г. относно:Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 110 от 27.07.2021 г., прието от Общински съвет - Девин на заседание, проведено на 27.07.2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 143 от 16.08.2021 г. относно: Структура на образователните институции на територията на Община Девин през 2021/2022 учебна година.

Докладва:Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 144 от 16.08.2021 г. относно: Структура на училищата в Община Девин през 2021/2022 учебна година и формиране на паралелки под норматива на Приложение 7 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и осигуряване на дофинансиране на училищата.

Докладва:Кмет на Община Девин

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 145 от 16.08.2021 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017г. за периода 01.06.2021г. до 30.06.2021г.

Докладва:Председател на общински съвет

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 146 от 16.08.2021 г. относно: Приемане на Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ Девин” ЕАД за второ тримесечие на 2021 година.

Докладва:Председател на общински съвет

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 147 от 16.08.2021 г. относно: Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ, в обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.502.1028, ПИ с идентификатор 20465.502.1029, ПИ с идентификатор 20465.502.1030, ПИ с идентификатор 20465.502.1031, ПИ с идентификатор 20465.502.1032 по кадастралната карта на гр. Девин, УПИ ХV, ХVI, ХVII, ХVIII, ХIХ и ХХ.

Докладва:Кмет на Община Девин

15.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт

 

 

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:http://www.devin.bg/files/dnevenred