Печат
Вторник, 21 Септември 2021г. 14:24ч.

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА,чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 23.09.2021 година /четвъртък/ от 17.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 156 от 20.09.2021 г. относно: Актуализиране на формираните паралелки под норматива на Приложение 7 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в Основно училище „Гео Милев“, с. Грохотно.

Докладва:Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 157 от 20.09.2021 г. относно: Предложение за включване на Основно училище „П. Кр. Яворов“, с. Гьоврен, община Девин в Списък със защитените училища.

Докладва:Кмет на Община Девин

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: Людмила Глухова

Главен специалист

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:http://www.devin.bg/files/dnevenred