Печат

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 or ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 23.01.2015 година / петък / от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с вх. № ДЗО – 7 от 16.01.2015г. относно:Корекция на Решение №201/28.11.2014 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с вх. № ДЗО – 212 от 16.12.2014г. относно: Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №452/27.10.2014 г., проект „Туристически атракции „Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна” подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”, приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България (2007-2013 г.), сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи – Батак – Девин - Доспат” и Община Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с вх. № ДЗО – 213 от 16.12.2014г. относно:Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №452/27.10.2014 г., проект „Туристически атракции „Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна”, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”, приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България (2007-2013 г.), сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи – Батак – Девин - Доспат” и Община Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с вх. № ДЗО – 214 от 16.12.2014г. относно:Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №425/07.10.2014 г., проект „Oбновяване на градски парк „Острова” и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска”, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”, приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България (2007-2013 г.), сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи – Батак – Девин - Доспат” и Община Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с вх. № ДЗО – 215 от 16.12.2014г. относно: Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 425/07.10.2014 г., проект „Oбновяване на градски парк „Острова” и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска”, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”, приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България (2007-2013 г.), сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи – Батак – Девин - Доспат” и Община Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с вх. № ДЗО – 216 от 16.12.2014г. относно: Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №425/07.10.2014 г., проект „Oбновяване на градски парк „Острова” и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска”, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”, приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България (2007-2013 г.), сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи – Батак – Девин - Доспат” и Община Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с вх. № ДЗО – 217 от 16.12 .2014г. относно:Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №425/07.10.2014 г., проект „Oбновяване на градски парк „Острова” и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска”, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”, приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България (2007-2013 г.), сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи – Батак – Девин - Доспат” и Община Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с вх. № ДЗО – 218 от 18.12.2014г. относно: Съгласие за предварителен договор - кв. Настан

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9. Докладна записка с вх. № ДЗО – 1 от 06.01.2015г. относно:Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от фонд "ФЛАГ" ЕАД за реализация на проект "Богатствата на Западни Родопи".

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 2 от 06.01.2015г. относно:Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от фонд "ФЛАГ" ЕАД за реализация на проект "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин".

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 3 от 06.01.2015г. относно: Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от фонд "ФЛАГ" ЕАД за реализация на проект "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин".

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 5 от 09.01.2015г. относно:Приемане на план за заседанията на Общински съвет - Девин през първото полугодие на 2015 г.

Докладва: Председател на ОбС

/Младен Исаев/

        

13. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 6 от 14.01.2015г. относно: Предложение за актуализация на бюджета на Община Девин за 2014 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

Председател

на Общински съвет - Девин:

/Младен Исаев