Печат
Сряда, 20 Октомври 2021г. 14:34ч.

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 27.10.2021 година /СРЯДА/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 159 от 07.10.2021 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на помещение и сграда – частна общинска собственост.

Докладва:Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 160 от 07.10.2021 г. относно: Даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на лек автомобил с прекратена регистрация, марка „Дачия“, модел „Дъстер“, компанован на шаси с идент. № VF1HJD20163834515, и двигател№ H5HB470D250911, собственост на Община Девин, на прекупвач на части втора употреба.

Докладва:Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 161 от 07.10.2021 г. относно: Предоставяне на движими вещи, собственост на община Девин, за безвъзмездно управление на „БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО – ДЕВИН", гр. Девин

Докладва:Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 162от 13.10.2021 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд - поземлен имот с идентификатор 44848.1.168, находящ се в землище на с. Лясково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 163от 13.10.2021 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - поземлени имоти с идентификатори 81815.5.56 и 81815.5.64, находящи се в землище на с. Чуруково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 164 от 13.10.2021 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - поземлени имоти с идентификатори: 44848.1.395, 44848.1.249, 44848.1.199, 44848.1.197 и 44848.1.119, находящи се в землище на с. Лясково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 165 от 13.10.2021 г. относно: Предложение за преминаване на общинските детски градини на делегиран бюджет.

Докладва:Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 166 от 18.10.2021 г. относно: Приемане информация за финансови справки - разшифровки за разходите за материали и външни услуги на "МБАЛ ДЕВИН" ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.07.- 31.07.2021 г.

Докладва:Председателя на общински съвет

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 167от 18.10.2021 г. относно:Приемане информация за финансови справки - разшифровки за разходите за материали и външни услуги на "МБАЛ ДЕВИН" ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.08.-31.08.2021 г.

Докладва:Председателя на общински съвет

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 168 от 18.10.2021 г. относно: Изменение на Календара за предвидените културни събития и прояви в Община Девин за 2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 169 от 19.10.2021 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване пред Министерство на финансите за отпускане на целева субсидия за финансово оздравяване на „МБАЛ – Девин” ЕАД.

Докладва:Кмет на Община Девин

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 170 от 19.10.2021 г. относно: Промяна на предназначението на имот, публична общинска собственост, поради отпаднало предназначение, във връзка с изработен проект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация от о.т. 584 до о.т. 586 на ул. "Кокиче" в кв. 138 по плана на гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 171 от 19.10.2021 г. относно: Предложение за промяна на бюджета на община Девин за 2021 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: Людмила Глухова

Главен специалист

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:http://www.devin.bg/files/dnevenred