Печат

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 30.11.2021 година /вторник/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 174 от 27.10.2021 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, урегулиран поземлен имот (УПИ) V в рамките на поземлен имот (ПИ) 20465.504.1574 и ПИ 20465.504.1542 и частична промяна на уличната регулация от о.т.170 до о.т.172, кв. 59, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 175 от 09.11.2021 г. относно: Приемане на План - сметка за необходимите средства по дейност „Събиране, транспортиране и обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване” за 2022 г., и определяне размера на такса „Битови отпадъци” за 2022 г. на територията на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 176 от 12.11.2021 г. относно: Даване на съгласие за удължаване на срока на усвояване на средствата от дългосрочен дълг за финансиране разплащане на просрочени задължения на Община Девин и за финансиране на инвестиционни проекти с Интернешънъл Асет Банк, гр. Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 177от 12.11.2021 г. относно: Изменение на Решение № 17 от 22.02.2021 г. на Общински съвет - Девин за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на гр. Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 178от 12.11.2021 г. относно:Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-парцеларен план за обект „Външно захранване“ в УПИ I, кв. 1, местност „Добросте“ (поземлен имот с идентификатор 20465.592.10, гр. Девин, кв. Настан).

Докладва:Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 179 от 12.11.2021 г. относно: Даване на съгласие за дарение на имот, частна общинска собственост, на МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ, ЕИК 121526008, в кв. 6 в с. Стоманево, общ. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 180 от 12.11.2021 г. относно: Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ, в обхват УПИ IХ-267 и УПИ Х-267 в кв. 19 и промяна на улична регулация от о.т.153 до о.т.154 в кв. 19 по ПУП на с. Лясково.

Докладва:Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 181 от 12.11.2021 г. относно: Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ II-501.565 в кв. 46 и частична промяна на уличната регулация на ул. „Детелина” между о.т. 605 и о.т. 607 и ул. „Гордьо Войвода” между о.т. 607 и о.т. 1423 в обсега на УПИ II-501.565, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 182 от 17.11.2021 г. относно: Изменение на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2021 г., в частта за Празника на село Кестен, през месец септември 2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 183 от 17.11.2021 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд - поземлен имот с идентификатор 44848.8.205, находящ се в землище на с. Лясково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 184 от 17.11.2021 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд - поземлен имот с идентификатор 73105.22.159, находящ се в землище на с.Триград, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 185 от 17.11.2021 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - поземлени имоти с идентификатори: 81815.2.25, 81815.2.43, 81815.2.44, 81815.2.195, 81815.3.33, 81815.4.13, 81815.4.21, 81815.4.25, 81815.4.26, 81815.4.29, 81815.4.37, 81815.4.45, 81815.4.48, 81815.4.59, 81815.4.151, 81815.4.174, 81815.5.20, 81815.5.92, 81815.5.107, 81815.2.42, 81815.2.194 и 81815.4.177, находящи се в землище на с. Чуруково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 186 от 17.11.2021 г. относно: Даване съгласие за обявяване на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител на автобусни линииот общинската транспортна схема за обществен превоз на пътници.

Докладва:Кмет на Община Девин

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 187 от 17.11.2021 г. относно: Промяна на предназначението на територията на земи от общинския поземлен фонд, от земеделска в горска територия.

Докладва:Кмет на Община Девин

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 188 от 17.11.2021 г. относно: Предложение за актуализация на раздел VI. План сметката на дейностите, свързани с развитието на туризма в община Девин за 2021 година от Програмата за развитието на туризма в община Девин за 2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 189 от 18.11.2021 г. относно: Увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение - Девин” ЕАД.

Докладва:Кмет на Община Девин

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 190 от 22.11.2021 г. относно: Предложение за промяна на бюджета на община Девин за 2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 191 от 22.11.2021 г. относно: Одобряване на структура на общинска администрация -Девин и звената към нея

Докладва:Кмет на Община Девин

19.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил: Людмила Глухова

Главен специалист

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:http://www.devin.bg/files/dnevenred