Печат
Четвъртък, 16 Декември 2021г. 15:40ч.

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 23.12.2021 година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 175 от 09.11.2021 г. относно: Приемане на Решение за искане на средства от Регионална инспекция по околната среда и водите - Смолян /РИОСВ/.

Докладва:Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 192 от 23.11.2021 г. относно: Продажба на имот УПИ XII-330, кв. 1, с площ 925 кв. м, частна общинска собственост, по ПУП на село Гьоврен, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 193от 25.11.2021 г. относно: Отмяна на Решение № 149/30.09.2021 г. на Общински съвет - Девин, и приемане на решение относно създаване на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата и определяне на състава й.

Докладва:Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 194от 01.12.2021 г. относно:Разглеждане на проект за ПУП-ПР, за изменение на УПИ II-361, УПИ I-326 и УПИ VI - 325, обособяване на нова улица в рамките на имот с пл. № 362 в кв. 13 по действащия план на с. Гьоврен, община Девин и създаване на нов кв. 13а за УПИ I-326 по плана на с. Гьоврен.

Докладва:Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 195 от 07.12.2021 г. относно: Изменение на разрешително № 01610173/23.01.2009 г., изменено с Решение № 15-ИЗМ/21.06.2019 г. за водовземане на минерална вода – изключителна държавна собственост от находище Беденски бани, община Девин, област Смолян, на „ЗГП” ООД.

Докладва:Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 196 от 07.12.2021 г. относно: Изменение на разрешително № 3/27.10.2016 г., изменено с Решение № 14-ИЗМ/21.06.2019 г. за водовземане на минерална вода – изключителна държавна собственост от находище Беденски бани, община Девин, област Смолян, на „ЗГП” ООД.

Докладва:Кмет на Община Девин

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 197 от 08.12.2021 г. относно: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на гараж със застроена площ 25 кв. м, в поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 20465.501.1208 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, гр. Девин, ул. „Тинтява“ № 22, представляващ УПИ XLIII, кв. 48 по ПУП на град Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 198 от 08.12.2021 г. относно: Даване на съгласие за бракуване на моторни превозни средства, собственост на Община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 199 от 13.12.2021 г. относно: Приемане на Декларация до Министерство на околната среда и водите, за спешно финансиране на проект: „Реконструкция и модернизация на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница“.

Докладва:Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 200 от 13.12.2021 г. относно: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 20465.113.2, представляващ част от ПИ с идентификатор 20465.113.378 по КККР на гр. Девин, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 202 от 13.12.2021 г. относно: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: стая на пастира, представляваща част от сграда с идентификатор 20465.501.1573.1, с адрес гр. Девин, ул. „Армейска”.

Докладва:Кмет на Община Девин

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 203 от 13.12.2021 г. относно: Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG14MFOP001-4.031-0002-C02от 25.01.2021 г. по Програма за морско дело и рибарство, BG14MFOP001-4.031 - МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат” Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство.

Докладва:Кмет на Община Девин

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 204 от 13.12.2021 г. относно: Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №: BG14MFOP001-4.031-0002-C02 от 25.01.2021 г. по Програма за морско дело и рибарство, BG14MFOP001-4.031 - МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат” Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство.

Докладва:Кмет на Община Девин

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 205 от 13.12.2021 г. относно: Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG14MFOP001-4.064-0008-C02от 23.04.2021 г. по Програма за морско дело и рибарство, BG14MFOP001-4.064 - МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат” Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности”.

Докладва:Кмет на Община Девин

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 206 от 13.12.2021 г. относно: Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG14MFOP001-4.064-0008-C02 от 23.04.2021 г. по Програма за морско дело и рибарство, BG14MFOP001-4.064 - МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат” Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности”.

Докладва:Кмет на Община Девин

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 208 от 14.12.2021 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин”, Договор № BG15RFOP001-2.002-0040-C01.

Докладва:Кмет на Община Девин

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 209 от 14.12.2021 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост”, Договор №ОЗ-ХУ-06-03-2797#13 от 06.03.2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 211 от 14.12.2021 г. относно: Приемане на план-сметка за необходимите средства по дейност „Събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване” за 2022 г., и определяне размера на такса „Битови отпадъци” за 2022 г. на територията на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 212 от 14.12.2021 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Патронажна грижа +”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0144-C01 от 01.06.2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 213 от 16.12.2021 г. относно: Предложение за промяна на бюджета на община Девин за 2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

21.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт

 

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:http://www.devin.bg/files/dnevenred