Печат

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 or ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 11.02.2015 година /сряда/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка с вх. № ДЗО – 15 от 27.01.2015г. относно: Отчет за изпълнението на План – сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2014 г. и приемане на такава за 2015 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с вх. № ДЗО – 14 от 27.01.2015 г. относно: Календар за културните събития и изяви на Община Девин за 2015 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с вх. № ДЗО –13 от 27.01.2015 г. относно: Приемане на Общински спортен календар на Община Девин за 2015 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с вх. № ДЗО – 12 от 27.01.2015 г. относно: Приемане на бюджета на Община Девин за 2015 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с вх. № ДЗО – 17 от 03.02.2015 г. относно: Допълване на състава на съдебни заседатели в Районен съд град Девин.

Докладва: Емил Кисьов/Общински съветник/

 

6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

Председател

на Общински съвет - Девин:

/Младен Исаев/